Möjligheter till utbildning via lärcentra

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till distansutbildning via lärcentra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

God utbildning är en grundbult i samhället. Sverige är ett land som ska konkurrera med kunskap vilket innebär att god utbildning genom hela livet, i hela landet, är en förutsättning. Med den tekniska utvecklingen som möjlighet och möjliggörare blir utbildningens plats eller storlek av mindre betydelse.

Det ska vara enkelt att studera, oavsett var i livet du befinner dig och oavsett var du bor. Urbaniseringen är en utmaning som påverkar utbildningssystemet. Kompetensförsörjningen utanför tillväxtområden blir allt svårare och vi riskerar därmed att ytterligare förstärka ojämlikheten i samhället. Akademiska jobb finns i stor utsträckning kring lärosätena. De står för en av pusselbitarna i en fullständig arbetsmarknad, vilket blir en särskild utmaning för landsbygdskommuner med långa avstånd till ett lärosäte och där kompetensförsörjningen är svår att tillgodose. De små kommunerna – och offentlig sektor utanför städerna – har svårt att rekrytera utbildad personal och utbildningssystemet har inte mött de behoven. Distansutbildning tillgodoses inte i tillräcklig utsträckning. Vi måste lyckas möta urbaniseringens utmaningar och säkra kompetensförsörjningen i hela landet.

Lärcentra fyller redan en viktig funktion men har potential att vara avgörande för individers möjligheter att utbilda sig och samhällets kompetensförsörjning. Den som studerar på ett lärcentrum slipper flytta från familj, arbete och boende, kan kombinera studier med jobb och får förutsättningar till en bättre ekonomi samt kan på sin praktik, verksamhetsförlagda utbildning eller övrig tid bygga relationer med framtida arbetsgivare.

Genom lärcentra och distansutbildning erbjuds studenter möjlighet att bo kvar på sin ort under utbildningstiden vilket gör att de kan vara kvar och verksamma på orten efter utbildningen. Kommuner, landsting och andra arbetsgivare som behöver kvalificerad personal kan därmed säkra sitt kompetensbehov. Därmed kan också centralisering och omlokaliseringar bromsas och arbetsgivare lägga sina resurser på fortbildning snarare än på annonser och dyra vikarier eller stafettpersonal.

Utbildning vid ett lärcentrum kan vara en ny studieform (som distansstudier eller webbaserade studier). Att en lärcentrumutbildning bygger på distansöverbryggande teknik är självklart men lärcentra i sig möjliggör föreläsningar, samlingar och studiegrupper på små orter. Den som antas till en lärcentrumutbildning har studieort i hemkommunen men är inte ensam i sina studier utan kan ingå i en studiegrupp eller ett seminarium utan att behöva resa till den anordnande utbildningsinstitutionen. Därför bör vi utveckla utbildnings-/lärcentrum i alla kommuner så att fler får möjlighet att studera.

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Leif Pettersson (S)

Emilia Töyrä (S)

Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)