Möjligheten för unga arbetslösa att välja folkhögskola för gymnasiebehörighet

Motion 2012/13:Kr327 av Åsa Torstensson och Per-Ingvar Johnsson (C)

av Åsa Torstensson och Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten för att studerande inom det kommunala uppföljningsansvaret ges rätt att söka folkhögskoleutbildning för att kunna fullfölja sina studier för grundskole- och gymnasiekompetens och ha tillgång till den finansiering som kommunen är skyldig att stå för både vad gäller studieplats och individens studiefinansiering.

Motivering

Alltför många ungdomar saknar idag arbete och en stor del av dessa arbetslösa ungdomar saknar avslutade studier med behörighet från grundskola eller gymnasieskola. Dessa behörigheter är naturligtvis viktiga för både den enskildes egen självkänsla och förmåga att själv kunna göra självständiga val genom livet såväl som möjligheten att som ung kunna söka och erhålla arbete och kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Många gånger är det också begränsningar för att, formellt eller reellt, ta del av annan utbildning och kompetens.

Kommunerna har uppföljningsansvaret för dessa ungdomar upp till 20 år. Det innebär att t.o.m. denna ålder har kommunen att svara för såväl ”betalning” av studieplatsen som individens studiefinansiering.

Det är viktigt att förstå den enskildes behov: att man, när man kommit i en situation då man är motiverad att göra ett omtag för att nå gymnasiekompetens, också har behov av att kunna välja utbildningsanordnare utanför den skola där man känner sig ha misslyckats.

Folkhögskolan är en egen skolform med andra möjligheter till pedagogiskt arbetssätt och andra pedagogiska former. Ett förhållande som bättre kan passa studerande som tidigare kan sägas ha ”misslyckats” inom ordinarie gymnasieskolas system oavsett om den bedrivits inom den offentliga skolans organisation eller som ”fri skola” med annan huvudman.

Folkhögskolan har idag möjlighet att ge behörighet motsvarande gymnasieutbildning samt också möjlighet att ge behörighet för tillträde för studier vid högskola, universitet och andra utbildningar.

Studeranden inom det kommunala uppföljningsansvaret borde kunna ges rätt att söka folkhögskoleutbildning för att kunna fullfölja sina studier för grundskole- och gymnasiekompetens med tillgång till den finansiering som ligger i kommunens skyldighet i finansiering av studieplats och individens studiefinansiering. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2012

Åsa Torstensson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)