Möjligheten för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet

Motion 2018/19:1337 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag finns det runt om i Sverige 30 nationalparker på cirka 7000 km2. Dessa national­parker ger människor möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av vår fantastiska och mångfacetterade natur i form av fjäll, skärgårdar och skog. Naturturismen fortsätter att växa. Av dessa 29 nationalparker är det 18 som tänkt ägna sig åt kommersiell verksam­het via försäljning av exempelvis souvenirer men också tjänster som kajakpaddling och hundspannsturer. Dessvärre finns det ett generellt förbud för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet.

Detta innebär att de nationalparker som vill bedriva försäljning i dag måste ansöka om tillstånd och dispens hos länsstyrelsen där nationalparken är belägen. I vissa fall ska emellertid ansökan skickas till Naturvårdsverket. Även för större arrangemang inom nationalparken krävs i dag särskilt tillstånd. Inte heller får svenska nationalparker i dag ta emot donationer, i motsats till exempelvis museer som ligger under Kulturdeparte­mentet.

Problematiken med att nationalparker inte får bedriva kommersiell verksamhet har uppmärksammats tidigare. I regeringens höstbudget 2011 föreslogs att regelverket för nationalparkerna skulle ses över i syfte att möjliggöra viss kommersiell verksamhet. Regeringen gav därefter Naturvårdsverket i uppdrag att se över och modernisera regelverket. Detta var ett välkommet första steg. Dock finns det ytterligare steg kvar att ta. Det känns orimligt att det för våra nationalparker fortsatt ska behövas tillstånd av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för att kunna erbjuda sina gäster möjligheter till souvenirshopping eller utökade naturupplevelser. Någonting som för de flesta andra liknande verksamheter är självklarheter.

Detta skulle dels kunna gynna landsbygden där nationalparkerna är belägna genom att skapa arbetstillfällen och förutsättningar för näringsverksamhet, och dels bidra till bättre upplevelser för besökarna, något som i sin tur bidrar till att såväl nationellt som internationellt sprida kunskap om betydelsen av bevarande och skötseln av vår natur som ett viktigt led i att utveckla ett hållbart samhälle.

Mot bakgrund av detta bör regeringen därför se över möjligheten till att tillåta nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet utan särskilt tillstånd ifrån länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)