Möjlighet till upphävande av sekretess

Motion 2018/19:919 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att få myndigheter att tydligare upplysa om den enskildes möjligheter att ge samtycke till kommentering av sekretessbelagda uppgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla som arbetar inom myndigheter har en lagstadgad skyldighet att inte lämna ut uppgifter om exempelvis sjukdom och behandling eller andra uppgifter om den enskildes privata situation. Tystnadsplikten är viktig och den som bryter mot den måste självklart straffas. Sekretess och tystnadsplikt kan i princip bara brytas om du som individ går med på detta eller i andra undantagsfall när myndigheter begär information mellan varandra, exempelvis vid en lämplighetsprövning för körkort.

Idag ser vi mängder av enskilda fall som tas upp i media. Personer uttalar sig om sin situation inom sjukvården, Försäkringskassan eller andra myndigheter. Allt som oftast nappar media och ber om kommentarer från berörd myndighet. På grund av sekretessen och hänsyn till den enskilda individen kan myndigheten inte uttala sig i enskilda fall. Sekretessen ska givetvis värnas, men det uppstår en problematik när media endast förmedlar en ensidig version av historien.

En felaktig bild riskerar därmed att förmedlas, vilket kan leda till att förtroendet för myndigheterna minskar om bilden blir alltför snedvriden. För att undvika detta bör myndigheter i större utsträckning påtala och upplysa om den enskildes möjlighet att häva sekretessen, vilket skulle möjliggöra att båda sidor får komma till tals. Idag finns en regel om samtycke, vilket betyder att en enskild person kan godkänna att en


myndighet röjer sekretessbelagda uppgifter om denne och tillåts uttala sig i det enskilda fallet. Genom att skapa en större medvetenhet kring denna regel kan vi skapa en mer nyanserad samhällsdebatt i dessa frågor.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)