Möjlighet för fler att läsa till rektor

Motion 2015/16:786 av Christina Örnebjär (FP)

av Christina Örnebjär (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att vidga rektorsutbildningen för de som inte redan har en anställning som skolledare, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkpartiet och alliansregeringen införde en mycket välkommen utbildning för rektorer. Tidigare räckte det att en person hade viss pedagogisk insikt för att anses lämplig som rektor. Idag är utbildningen obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste börja utbildningen inom ett år. Utbildningen är 30 hp och löper under tre år och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer.

Nackdelen med upplägget på rektorsutbildningen är att den nytillträdda rektorn förutom att vara en god pedagogisk ledare på sin nya arbetsplats också ska läsa ett treårigt program på högskolenivå. Högskolorna själva anger att de räknar med att det avsätts ungefär en dag i veckan för studier. Både lärare och rektorer vittnar om problemen detta för med sig i form av en splittrad ledare som självklart inte kan befinna sig på flera platser samtidigt. Många rektorer har dessutom mer än en skola under sig.

Då omsättningen på skolledare på sina håll är stor riskerar skolor att inte ha en rektor på heltid under överskådlig framtid. Samtidigt ska påpekas att skolledarna också vittnar om det positiva i att möta andra i samma situation och kunna diskutera det vardagliga arbetet.

Idag krävs en anställning för att få gå rektorsutbildningen. Det som finns i övrigt är kortare kurser om 7,5 hp. Som lärare eller förskollärare finns få karriärmöjligheter, särskilt som de av förra regeringen tillsatta karriärtjänsterna nu får kraftigt försämrade förutsättningar. För många skulle en skolledartjänst kunna vara tänkbar men de flesta vill veta vad de ger sig in på innan de gör så. Att öppna upp rektorsutbildningen även för de som idag inte har anställning som rektor skulle ge fler möjlighet att få en insikt i vad det innebär att vara rektor. Detta kan förhoppningsvis också leda till att fler stannar kvar i yrket när de väl börjat. Samtidigt utökas rekryteringsbasen.

För att för rektorerna direkt ska kunna implementera sina nya kunskaper kan givetvis parallella spår vara nödvändiga, ett för de med anställning och ett annat för de som funderar på att ge sig in på banan.

Att rekrytera skolledare är tyvärr inte lätt. För att underlätta rekryteringen bör utbildningen öppnas upp även för den som inte redan är anställd som rektor.

Christina Örnebjär (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)