Möjlighet för arbetsgivare att betala av studielån

Motion 2021/22:744 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för arbetsgivare att betala av anställdas studielån i arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag råder brist på välutbildad arbetskraft i stora delar av vårt land. Lärare, ingenjörer och läkare är några exempel på yrkesgrupper som ofta är svåra att övertyga om att ta arbeten i våra mer glesbefolkade kommuner. En aktiv politik för att försvåra för landsbygden, ge­nom höga drivmedelsskatter, dålig service och straffskatter har försämrat läget ytterligare. Många kommuner har idag problem att rekrytera nya människor och kvalitén på kommu­nens verksamheter sjunker därför. På grund av denna kompetensbrist så väljer än fler att flytta från kommunen. För att vända denna negativa trend behövs kraftfulla nya åtgär­der. I Kommunutredningen finns förslag på att studielån ska avskrivas snabbare för de som väljer att bosätta sig i glesbygd. Detta förslag kommer dock att behöva beredas och finansieras innan det kan genomföras. Till dess att förslaget blir verklighet behövs snabba åtgärder som kan lösa problemen idag. En sådan åtgärd är att göra det möjligt för arbets­givare att direkt betala av de anställdas studielån. På så sätt kan personer med lång utbildning få en extra morot för att flytta till en glesbefolkad kommun.

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)