Modernisering av Kinnekullebanan

Motion 2022/23:1697 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen överväga att prioritera en modernisering av tågsträckan mellan Håkantorp och Herrljunga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägssträckan mellan Herrljunga och Gårdsjö i Västergötland ägs av den svenska staten och startar och slutar på Västra Stambanan.  Sträckan består dels av Kinnekullebanan som är 121 km lång och oelektrifierad samt del av Älvsborgsbanan som är elektrifierad.

Att överväga att prioritera en modernisering av Kinnekullebanan hade inte endast inneburit en förbättring på sträckans standard. Det hade också gjort att Västra stambanan hade fått en betydande avlastning och möjlighet till reservspår vid spårarbeten eller andra stopp i trafiken. Kinnekullebanan är viktig för kommunikationen mellan Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, men även för västra Sveriges tågförbindelser till Göteborg.

Kinnekullebanan är viktig men håller idag en för låg standard. saknar både Automatic Train Control (ATC), ett säkerhetssystem som kraftigt minskar risken för olyckor som orsakas av fel från lokföraren, samt ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem. Trafikstyrningen sker manuellt, vilket innebär att två järnvägstjänstemän kommunicerar med varandra för att hindra att två tåg samtidigt kör ut på samma sträcka.

Kinnekullebanan är även en anslutande järnvägslinje till Västra stambanan som är en järnvägslinje som förbinder Stockholm och Göteborg. Västra stambanan har idag blandad tågtrafik, såväl snabbtåg som godståg samt nationella och regionala linjer trafikerar sträckan. Det leder till en blandning av medelhastigheter och hållplatser som påverkar effektiviteten för snabbare tåg. Då en del av sträckningen är oelektrifierad sker spårtrafiken idag via dieseldrivna tåg som förutom att de motverkar omställningen fossilfria transporter.

En elektrifiering av Kinnekullebanan skulle även ge möjligheter att ställa om godstransporter som i dagsläget sker via hamn i Lidköping till väg för att istället skapa möjligheter för miljövänlig omlastning via järnväg.

Skaraborg står inför kraftfull näringslivsetablering i form av t ex ny batterifabrik i Mariestad vilket påverkar behovet av utökade möjligheter till person och godstrafik vilket ur ett miljö- och effektivitetssynpunkt vore önskvärt att delvis lösa via järnväg.

Med beaktande av ovanstående bör det ligga i riksdagens intresse att i infrastrukturplaneringen överväga att prioritera en modernisering av Kinnekullebanan.

 

 

Robert Hannah (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)