Mobiltelefonmaster och elektromagnetisk strålning

Motion 1998/99:Bo514 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

av Barbro Johansson m.fl. (mp)
I takt med den enorma ökningen av mobiltelefoner, ökar också antalet
sändare, som sätts upp för att tillgodose det ökade behovet. Sändarna
sätts upp på hyreshus, master och vattentorn. För att få en bra
täckningsgrad, som också är ett försäljningsargument, behövs allt fler
sändare, antenner, som vidarbefodrar signalerna från mobiltelefonerna.
Antennerna sätts upp allt närmare vår boendemiljö, på husväggarna
utanför våra rum. Antennerna utsänder elektromagnetisk strålning och bidrar
till att vår omgivande luft alltmer fylls ut av mikrovågor.
Hur vi människor kan skadas av elektromagnetisk strålning är inte helt
utrett, men att vi påverkas är helt klart. En stor undersökning om påverkan
från mobiltelefoner har nyligen utförts av Kjell Hansson Mild i Umeå, där
11.000 personer har berättat om de besvär de har fått genom att tala i mobil-
telefon. Undersökningen visar klart på sambandet mellan elektromagnetisk
strålning och påverkan på oss människor.
Forskning på elektromagnetisk strålning pågår i hela världen med en del
oroande resultat för vad ökad strålning kan innebära för djur och människor.
Man kan säga att vi befinner oss mitt i ett gigantiskt experiment  av korsande
elektromagnetiska fält. Ingen vet nu vad det kommer att få för betydelse i
framtiden. Försiktighetsprincipen bör gälla vid uppsättning av mobiltelefon-
antenner och vid säkerhetsavstånd till antennerna.
Forskning om elektromagnetisk strålning från mobiltelefonantenner
saknas. Det har endast utförts enstaka mätningar. Ökad forskning inom detta
fält behövs. Rådet för arbetslivsforskning har fått minskade anslag vilket
också minskar möjligheten för forskning på elektromagnetiska fält.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att forskning på elektromagnetisk strålning från
mobiltelefonantenner bör ökas,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att försiktighetsprincipen bör gälla vid uppsättning av
mobiltelefonantenner.

Stockholm den 27 oktober 1998
Barbro Johansson (mp)
Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Per Lager (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)