Mobbning av utvecklingsstörda elever

Motion 1993/94:Ub352 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, -, m, c, kds, fp)

av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, -, m, c, kds, fp)
Den nya skollagen och läroplanen som trädde i kraft den
1 januari 1994 ger skolorna mycket större ansvar än tidigare
att komma till rätta med mobbning. Detta omfattar även
särskolans elever. På många håll i landet finns goda exempel
på hur man kan förebygga mobbning och få den att
upphöra. Däremot saknas kunskap om insatser mot
mobbning av utvecklingsstörda elever.
Åtgärdsprogram mot mobbning har baserats på
kunskaper från omfattande studier vid bl.a. svenska
grundskolor.
Det finns anledning anta att det bland utvecklingsstörda
elever finns många som löper ökad risk att utsättas för
mobbning. Flertalet utvecklingsstörda elever har sedan ett
antal år -- om än med annan huvudman -- fått sin
undervisning i grundskolans lokaler. Detta till trots har
särskolans elever inte medtagits i nämnda studier, varför
såväl slutsatser som åtgärdsprogram i viktiga avseenden
förbigått den kanske mest utsatta elevgruppen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om otillräckliga kunskaper om
insatser mot mobbning av utvecklingsstörda elever,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att erforderliga åtgärder bör vidtas.

Stockholm den 25 januari 1994

Eva Zetterberg (v)

Birgitta Carlsson (c)

Birgit Henriksson (m)

Margareta Israelsson (s)

Karin Pilsäter (fp)

Margareta Viklund (kds)

Annika Åhnberg (-)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)