Minskat strandskydd vid bostadsbyggande

Motion 2019/20:2459 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att minska strandskyddet vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det nära till vattnet nästan överallt. De närmaste decennierna kommer det att behövas tiotusentals nya bostäder och i det sammanhanget bör vi tänka på hur när­heten till vatten kan användas. Strandskyddet och den tolkning som kommuner, läns­styrelser och domstolar gör av regelverket, är idag ett hinder för bostadsutveckling. Regelverket innebär att stora arealer mark inte kan bebyggas.

Strandskyddslagstiftningen har två grundläggande syften, att trygga förutsättning­arna för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt nuvarande lagstiftning gäller ett generellt strandskydd om 100 meter i hela landet. Strandskyddszonen utgår från strandkanten i normalvattenläge och sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Inom ett strandskyddat område får i princip inga nya byggnader uppföras. Strand­skyddet hindrar människor från att bebygga områden nära vatten i tätorter där bostads­bristen är betydande. Nuvarande behov av nya bostäder skulle tillgodoses genom att man minskar strandskyddet från 100 meter till 50 meter från strandlinjen så att bebygg­else kan uppföras så nära som 50 meter från strandlinjen.

 

 

Mattias Karlsson i Luleå (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)