Minskat statligt fastighetsbestånd

Motion 2008/09:Fi275 av Lars Hjälmered och Christian Holm (m)

av Lars Hjälmered och Christian Holm (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett minskat statligt fastighetsbestånd.

Motivering

Staten äger idag en stor mängd fastigheter, så stor att ett exakt antal inte går att få fram. Ett flertal olika statliga företag och bolag står som ägare och förvaltare till såväl lägenheter, kontorslokaler och akademiska lärosäten som museer, residens och slott. Vår uppfattning är att en stor del av detta ägande inte nödvändigtvis behöver vara statligt.

Enligt vår mening bör staten äga och förvalta fastigheter av kulturhistoriskt eller nationellt värde och intresse. Det handlar bland annat om riksdagshusen, militära anläggningar och slott. Däremot finns det ingen självskriven anledning till att exempelvis Banverket ska äga 23 000 fastigheter, Fortifikationsverket 14 000 anläggningar, Jernhusen AB 370 fastigheter, Luftfartsverket 19 civila flygplatser och riksdagsförvaltningen ett par hundra lägenheter (samtliga siffror kommer från Samverkansforum).

Statens fastighetsverk förvaltar byggnader, skog, mark, trädgårdar, parker, ambassader och kronoholmar. Verket äger 1 800 fastigheter i Sverige och förvaltar 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Akademiska Hus är ytterligare ett exempel. Det är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Verksamheten går ut på att projektera, bygga, äga och förvalta fastigheter. Rimligen borde landets lärosäten som en del i ökad autonomi kunna bestämma över sina fysiska resurser.

Det tidigare statliga företaget Vasakronan, som brukade syssla med kontorslokaler och butiker, är nu sålt. Försäljningen bringade in över 41 miljarder kronor som gick till att betala av på statsskulden, och nu befinner sig företaget i en sundare konkurrens på marknaden. Vi skulle vilja se mer av denna sorts avyttring på den statliga fastighetssidan.

Ett steg på vägen har Vasallen kommit. 1997 fick det statliga bolaget i uppdrag av riksdagen att förvärva, utveckla och sedan sälja nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter. Detta uppdrag börjar nu bli slutfört enligt bolaget självt. Styrelsen har därför beslutat att undersöka olika möjligheter att avveckla verksamheten.

Det verkar inte finnas avsikter att vidare minska fastighetsbeståndet, men vi hoppas att det kan ändras. Statens uppgift är att beskydda medborgarna och säkra välfärden, inte att äga fastigheter när andra kan göra det bättre.

Stockholm den 6 oktober 2008

Lars Hjälmered (m)

Christian Holm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)