Minskat krångel för våra företag

Motion 2021/22:1125 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att minska byråkrati och krångel för våra företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges olika näringslivs- och branschorganisationer såsom Svenskt Näringsliv, Företagarna, Småföretagarna m.fl. har under flera år kämpat för att minska regelbördan för våra företag. Näringslivets Regelnämnd NNR är det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor. De förespråkar ett effektivare och mindre kostsamt regelverk, sänkta regelkostnader samt ett relevant uppgiftslämnande och en minskad uppgiftslämnarbörda för företag. NNR representerar 25 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar ca 300 000 företag.

Flera statliga utredningar har tillsats under de senaste åren för att söka förenklingar och sänka kostnaderna för företagen men betydligt mer måste göras inom detta område. I SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen finns en rad förslag som det är hög tid att börja verkställa. Utredningen konstaterar att små företag ofta upplever problem i kontakten med myndigheter och att det behövs ytterligare åtgärder för att finna förenklingar och mindre byråkrati. En övervägande majoritet av våra företag (75%) anser att regelförenklingar är viktigt.

För att ständigt förbättra näringslivsklimatet och ge våra företag och företagare bättre förutsättningar krävs ett minskat byråkratiskt krångel och därför måste regeringen jobba för att det fortsatt sker regelförändringar.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)