Minskade kostnader och bättre möjligheter att växa för småföretag

Motion 2012/13:Sk263 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa 3:12-reglerna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SfU.

Motivering

Alliansregeringen har redan genomfört flera förbättringar för företagsklimatet och bl.a. förändrat 3:12-reglerna. Men för att både minska tröskeln för framtida företagare att våga ta steget och för att underlätta för befintliga företag bör 3:12-reglerna avskaffas helt. Det skulle underlätta för företagen med mindre regelbörda, men ett avskaffande av 3:12-reglerna skulle dessutom minska företagens administrationskostnader. Möjligheten att avskaffa 3:12-reglerna bör därför ses över.

Det är också av stor vikt att existerande företag kan växa och utveckla sin verksamhet. Men även om många småföretag vill anställa så är de höga kostnaderna avskräckande. Det måste därför bli mindre kostsamt att anställa för småföretag. De höga arbetsgivaravgifterna är i detta sammanhang ett hinder. Det är dessvärre ofta så att arbetsgivaravgifterna i dagsläget skrämmer företagare från att anställa då lönekostnaderna är den dominerande kostnadsposten för många småföretag. Det är därför angeläget att det görs en översyn av möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag.

Stockholm den 3 oktober 2012

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)