Minskad reglering på skolans område

Motion 1993/94:Ub345 av Peeter Luksep (m)

av Peeter Luksep (m)
Mycket positivt har hänt på skolområdet sedan den
borgerliga regeringen tillträdde. Förslaget till ny läroplan,
skolpengen, enklare statsbidragssystem är några exempel
som flyttar ansvaret för barns och ungdomars utbildning till
familjerna och pedagogerna. De första stegen har tagits för
att vi ska få Europas bästa skola.
När skolväsendet kommunaliserades för några år sedan
var argumentet decentralisering. Besluten skulle föras
närmare medborgarna, den statliga styrningen skulle
minska, kommunerna skulle kunna välja billigare och
effektivare lösningar.
Till stor del har det blivit så, men ändå finns det
fortfarande flera rester kvar från centralstyrningens tid,
som hindrar en effektiv verksamhet. Som exempel kan
nämnas:förbud mot att ta ut en elevavgift inom
komvux,förbud mot att ta bort de fria skolresorna för
gymnasieelever som har längre än sex kilometer till
skolan,förbud mot hemspråksundervisning på
helgerna,förbud mot att ta ut avgifter för
hemspråksundervisning,förbud mot undervisning inom
grundskolan på entreprenad,tvång att alla som vill
(oavsett ålder) ska få läsa inom grundvux,tvång för
kommunerna att driva fritidshem för mellanstadieelever,
tvång att anordna hemspråksundervisning om det finns fem
intresserade elever i kommunen.
Staten bör ta de fulla konsekvenserna av den
decentralisering och målstyrning som genomförts och så
skyndsamt som möjligt avskaffa resterna av
detaljregleringar och onödiga förbud som alltjämt finns
kvar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om avskaffande av onödiga
regleringar på skolans område.

Stockholm den 24 januari 1994

Peeter Luksep (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)