Minskad pappershantering i riksdagen

Motion 2013/14:K267 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)

av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att digitalisera arbetet och minska pappersförbrukningen i Sveriges riksdag.

Motivering

Riksdagsförvaltningen redovisade för 2012 att pappersinköpen minskade med 8 procent jämfört med 5 procent 2011 och att man valåret 2010 slängde 120 ton mindre papper och wellpapp jämfört med valåret 2006. Dubbelsidig utskrift, färre antal tryckupplagor samt nya rutiner för utdelning av propositioner uppges ha inneburit att pappersanvänd­ningen i riksdagen minskat. Därtill delas snabbprotoll inte längre ut till samtliga leda­möter.

Riksdagens miljöarbete kan emellertid förbättras ytterligare och digitaliseringen påskyndas genom ett miljöarbete som i högre grad omfattar den parlamentariska processen. Den parlamentariska processen avser ledamöter, partigruppskanslier samt beslutsprocessen i kammaren. Dessa påverkas inte i tillräckligt hög grad av Riksdags­förvaltningens nuvarande miljöledningssystem.

Det är oskäligt från såväl administrations- som miljösynpunkt att alla betänkanden skrivs ut 349 gånger, när det skulle räcka med en eller två sidors sammanfattning. Rutinerna med så kallad bordläggning bör ändras för att minska pappersförbrukningen. Betänkanden är tillgängliga i digital form och bör finnas i tryckt form för självplock eller beställning.

Även arbetsordningen i utskotten bör digitaliseras. Det pågår ett arbete med att minska pappersanvändningen i utskotten, men målsättningen bör vara att samtliga utskott anpassar sig till nya lösningar för minskad pappershantering. I dagsläget används plattor bara i ett fåtal utskott. För att underlätta informationssamordning bör det vara högt prioriterat att nya digitala lösningar är både användarvänliga och harmoniserade med andra delar i det parlamentariska arbetet.

Det bör göras en översyn av möjligheterna att ytterligare reducera pappersanvänd­ningen och påskynda digitaliseringen i riksdagen.

Stockholm den 25 september 2013

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Staffan Anger (M)

Edward Riedl (M)

Isabella Jernbeck (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)