Minskad byråkrati på Arbetsförmedlingen

Motion 2010/11:A232 av Sven-Erik Bucht (S)

av Sven-Erik Bucht (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arbetsförmedlingen.

Motivering

Arbetsförmedlingen har under en lång tid varit en viktig aktör som agerat näringslivsinriktat och tillväxtskapande i vårt land.

Tyvärr har Arbetsförmedlingen de senaste åren mer och mer fått fokus på, och ett sätt att arbeta på, som upplevs byråkratiskt. Betydligt mer tid ägnas åt administration och internsysteminriktat arbete än tillväxtskapande aktiviteter.

Arbetsförmedlingens personal används på ett felaktigt sätt. De kompetenser som finns inom myndigheten tas inte till vara på ett tillfredsställande sätt. Mindre tid för dialog med arbetssökande och näringsliv har blivit vardag.

Intentionerna och ledorden inom Arbetsförmedlingen är: enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet. Tyvärr har de två första orden blivit så dominerande att effektiviteten fått stå tillbaka till förmån för allt för mycket byråkrati.

Arbetsförmedlingen skall enligt intentionerna leda till att funktionerna på arbetsmarknaden stärks. Då måste fokus i vardagen ligga på matchning. Det är därför mycket viktigt att Arbetsförmedlingens arbetssätt och metoder stärks och inriktas så att näringslivet ges de bästa förutsättningarna att expandera. Därför skall Arbetsförmedlingen ha ett tydligt tillväxtskapande uppdrag i samarbete med arbetsgivare och näringsliv. Mindre byråkrati och mer verkstad måste vara en övergripande verksamhetsidé.

Stockholm den 20 oktober 2010

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)