Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många kommuner gör allt som står i deras makt för att utveckla nya bostadsområden i tätort och släppa loss bebyggelse på landsbygden och på mindre orter. Tyvärr stoppas många planer av Trafikverket som emellanåt ställer vad som uppfattas som helt orimliga och kostnadskrävande krav på kommunerna som i praktiken ofta stoppar planarbetet och motverkar nyproduktion av bostäder.

Trafikverkets uppdrag är att exempelvis beakta trafiksäkerhetsaspekter och tillgång­en till kollektivtrafik. Bland annat kan man ställa krav på kommunerna rörande omfattande byggnation av gång- och cykelvägar eller att kommunerna tar över ansvaret för upprustning av eftersatta vägar. Ofta ställs även svårbegripliga krav på att utfarter slås samman och lokalgator byggs vilket medför stora intrång i onödan på privat mark eller tar byggklar mark i anspråk för annat än bostäder. Kraven på fungerande kollektiv­trafik kan dessutom medföra att Trafikverket i praktiken helt stoppar utvecklingen av mindre orter eller försvårar byggnation på landsbygden.

Varje människa borde ha ett fritt val att bosätta sig på mindre orter utan vare sig kollektivtrafik eller omfattande nät av gång- och cykelvägar. Efter hand som en mindre ort växer kan sådana saker utvecklas efter krav från de boende.

För att gynna framväxten av nya bostadsområden och en blomstrande landsbygd bör möjligheten att minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete ses över. Kommunerna är fullt kompetenta att hantera dessa frågor själva i samråd med invånarna i berörda områden.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)