Minska strandskyddet och ta bort länsstyrelserna i strandskyddsärendena

Motion 2019/20:1675 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort det generella strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort länsstyrelsernas inblandning i strandskyddsärendena och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skaraborg ligger mellan landets två största sjöar Vänern och Vättern och har dessutom många mindre sjöar och vattendrag. Vi är beroende av bättre strandskyddsregler för att kunna utveckla våra kommuner. I dagsläget hindrar strandskyddet byggandet av bo­städer i attraktiva vattennära områden och äganderätten begränsas för många fastig­hetsägare och kommuner att bygga på sin egen mark. Nyligen fattade Moderaterna ett historiskt beslut om att avskaffa det generella strandskyddet i Sverige. Detta är ett stort steg framåt i arbetet för fler bostäder och tillväxt i Skaraborg och resten av Sverige.

Strandskyddet har funnits sedan början av 1950-talet och har som syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter. Det som kallas för generellt strandskydd gäller i dag 100 meter från strandkanten både på land och i vatten. Samtidigt har många länsstyrelser valt att utöka det till 300 meter. Det generella strandskyddet har gjort det nästan omöjligt för kommuner och fastighetsägare att bygga hus utmed sjöar och vattendrag, detta trots att Sverige har cirka 39 000 mil kust och stränder samtidigt som det är ett av Europas mest glesbefolkade länder.

Moderaterna vill därför reformera strandskyddet i grunden, för att uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast samtidigt som de generella markrestriktionerna lättar.

Vi vill avskaffa det generella strandskyddet och i stället se till att kommunerna själva får peka ut sjöar och vattendrag där man vill ha strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter. Huvudregeln ska vara att utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga i begränsade fall, då det behövs för att säkerställa speciella naturvärden och strandskyddets syften.

Kommunerna bör ges ett större ansvar att själva sköta strandskyddets omfattning och därmed ta ansvar för utvecklingen av boendet och byggandet utmed våra sjöar och vattendrag. Länsstyrelsernas inblandning i strandskyddsärendena bör tas bort. Detta förslag kommer skapa nya möjligheter för Skaraborgs och Sveriges landsbygdskom­muner som nu kan skapa boendemiljöer i vattennära områden och locka till sig nya invånare. Det ska bli enklare att få byggprojekt att löna sig i glest befolkade delar av landet.

Ett reformerat strandskydd skulle gynna landsbygden samt skapa tillväxt, bygg­nation och jobb i Skaraborg. Moderaternas utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna växa och leva.

Därför bör vi ta bort det generella strandskyddet och länsstyrelsernas inblandning i strandskyddsärendena, och detta tillkännager vi för regeringen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)