Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Minska det digitala utanförskapet

Motion 2021/22:1529 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att beakta samtliga medborgares möjlighet att ta del av det offentligas digitala tjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt rapporten ”Svenskarna och internet”, finns det många i vårt land som uppger att de behöver hjälp med att kunna ta del av grundläggande delar av det digitala livet. 96% av svenskarna uppger att de använder internet, en framgångssaga stött av Hem-pc reformen och de stora offentliga investeringar i bredband som gjorts i hela landet.

Det digitala utanförskapet blir med samhällets digitalisering ett allvarligare problem. Nästan 3 procent uppger att de mer sällan än dagligen använder internet, och ungefär lika många uppger att de inte gör det alls. När allt mer av samhällets tjänster och utbud flyttar ut på nätet riskerar dessa människor att hamna utanför inte bara informationsinhämtning och underhållning, utan grundläggande service och umgänge.

Totalt handlar det om cirka 6 procent av den svenska befolkningen. I huvudsak är det äldre personer som sällan eller aldrig använder internet. Dessutom lever de som sällan eller aldrig använder internet i högre utsträckning på landsbygden och bor oftare ensamma. De har också i högre grad en funktionsvariation. Det är grupper som i större utsträckning redan lever i ett utanförskap, och de riskerar att hamna utanför även här. Rapporten beskriver det som ett dubbelt utanförskap.

Även bland de uppkopplade behöver många hjälp och stöd för att klara av viktiga tjänster. 20% av alla behöver hjälp med att installera ett mobilt bank-id, 17% behöver hjälp att skapa ett e-postkonto. För de över 76 år behöver 60% hjälp med det mobila bank-id:t.

Här har det offentliga ett särskilt stort ansvar. För varje ny publik tjänst som tas fram för olika delar inom offentlig sektor behöver man också ta i beaktande att samtliga innevånare kan använda den. Det ställer höga krav på möjligheten att interagera med medborgarna så att tjänsterna nyttjas till sin fulla potential och att alla medborgare ges möjligheter till detta. Det är ett grundläggande jämlikhetskrav.

Dessa gemensamma tillgångar som de det offentligas tjänster är måste kunna nyttjas av alla. Det är viktigt att tillse att medborgarinflytandet säkerställs och att alla kan ta till sig information och kommunicera med olika representanter inom det offentliga.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)