Minska de stora viltstammarna och deras skadeverkningar i Sörmland

Motion 2021/22:1479 av Pia Steensland (KD)

av Pia Steensland (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åtgärder för att få ned de stora viltstammarna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att utse Sörmland till pilotlän för statlig ersättning för att stängsla odlingar för klövvilt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Höga viltstammar kan vara en rikedom men de måste hållas balanserade. Tyvärr är klövviltstammar, främst vildsvin och dovhjort, för höga på många ställen i landet. Detta inte minst i Sörmland där dovviltsstammarna i vissa områden gör stor skada. Lantbrukare beskriver att de har svårt att fortsätta driva släktgårdar vidare. Gräset, som djuren ska ha som vinterfoder, betas ner till bara jordsvålen vilket omöjliggör en höskörd. Vildsvin vänder upp och ner på både vallar och spannmål.

Det krävs därför åtgärder för att få ner de höga viltstammarna och för att främja den småskaliga försäljningen av vildsvinskött. En viktig åtgärd vore att slopa kravet på att vildsvinsköttet ska gå via en vilthanteringsanläggning. Men det ska tilläggas att det fortsatt bör vara tydligt spårbart varifrån viltet kommer. Likaså bör kravet på trikintest också vara kvar, men staten ska stå för kostnaden.

Det är också viktigt att också stödja lantbrukarna. I dag går det att söka stöd för att stängsla in hagar till skydd mot rovdjur. Men det saknad stöd för att stängsla odlingar mot klövvilt. Nu råder krisläge och lantbruk riskerar att gå under pga skador från vildsvin och dovvilt. Då trycket är särskilt hårt i Sörmland bör förutsättningarna utredas för att utse området till ett pilotlän för statligt stöd för att stängsla odlingar även för klövvilt.

Pia Steensland (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)