Minnesår för demokratins genombrott i Sverige

Motion 2012/13:K247 av Leif Pagrotsky (S)

av Leif Pagrotsky (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett minnesår för demokratins genombrott i Sverige.

Motivering

Den viktigaste politiska reformen under hela 1900-talet var införandet av demokrati i Sverige. Snart är det hundra år sedan detta skedde. Det bör uppmärksammas på ett sätt som påminner om att demokratin inte varit självklar i vårt land och att den kunde införas först efter svår kamp. Detta är en viktig del av vår historia som tyvärr är okänd för de flesta.

Ett jubileumsår för demokratin kräver ambitiösa förberedelser som sträcker sig över flera år; det kan inte genomföras improviserat i hast. Tidigare minnesår, såsom 2005 och 2009 då Norges och Finlands skiljande från Sverige uppmärksammades, hörde forskningsprojekt, bokutgivning och minnesmynt till de aktiviteter som satte avtryck och som förbereddes under flera år.

2018 är det 100 år sedan den liberale statsministern Edén lämnade den proposition till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor som sedan kom att genomföras steg för steg: först i kommunalvalen 1919 och därmed valet till Första kammaren, och därefter i riksdagsvalet och Andra kammaren. Jag föreslår därför att 2018 görs till minnesår över demokratins genombrott i Sverige, och att en nationalkommitté, som tar ansvar för förberedelser och genomförande av minnesåret, tillsätts. Den tidpunkt närmar sig när forskningsanslag måste utlysas för att resultaten skall kunna föreligga och föras ut under ett sådant jubileumsår. En nationalkommitté måste därför tillsättas snarast.

Stockholm den 2 oktober 2012

Leif Pagrotsky (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)