Mineralprospektering i Karlsborgs kommun

Motion 1985/86:n286 Bengt Kindbom och Gunilla André (c)

Bengt Kindbom och Gunilla André (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1985/86:N286

Bengt Kindbom och Gunilla André (c)
Mineralprospektering i Karlsborgs kommun

De delar av Karlsborgs kommun som ligger i Tiveden är kända som gammal
gruvbygd. I området kring Bölet har tidigare förekommit gruvbrytning.
Mineralförekomsten är alltså ett faktum men ännu har man inte med modern
prospekteringsteknik undersökt om fyndigheterna är företagsekonomiskt
lönsamma att bryta.

Den senaste karteringen daterar sig från 1928. Flera mineraler och metaller
är strategiskt viktiga, t. ex. mangan, kobolt och volfram. Därutöver Finns
regionalpolitiska motiv för att grundligt utreda om eventuell brytning kan
komma till stånd. Norra Skaraborg är den del av länet som av både länsstyrelse
och landsting prioriterats när det gäller att skapa nya arbeten.

En s. k. fullskaleprospektering bedöms av LKAB som klart motiverad.
Utöver geologiska förstudier ingår geofysiska mätningar, geokemiska prov
samt bergartsanalyser i den s. k. regionala fasen av prospekteringen. Kostnaden
för denna fas har av LKAB uppskattats till ca 2 milj. kr.

Möjligheterna att lokalisera ekonomiskt intressanta objekt har bedömts
som goda. Därför är det fel att inte grundligt utreda fyndigheternas omfattning
och företagsekonomiska förutsättningar även med beaktande av risken
att brytning inte kommer till stånd. Miljöfrågorna måste dessutom
granskas noga innan ett eventuellt beslut om brytning kan bli aktuellt. Kostnaderna
för prospektering kan inte täckas av LKAB, kommun och landsting
som förklarat sig intresserade av att göra insatser för prospekteringens
utförande. Med hänsyn till dels att fyndigheten kan ha samhällsekonomisk
och strategisk betydelse, dels de regionalpolitiska skälen för insatser i
Karlsborgs kommun bör staten tillskjuta medel.

Hemställan

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställs

att riksdagen beslutar att ur anslaget för Statens gruvegendom,
prospektering reservera medel för fullskaleprojektering av mineralförekomst
inom Karlsborgs kommun.

Stockholm den 27 januari 1986

Bengt Kindbom (c)

Gunilla André (c)