Minerallagen

Motion 2012/13:N295 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöhänsyn vid tillämpning av minerallagen.

Motivering

I minerallagen regleras intressen som bedöms vara av värde för samhället i stort och som sådan är lagen mycket stark. Minerallagen omfattar förutom en lång rad mineralslag även andra naturresurser som olja och gasformiga kolväten, däribland naturgas.

Äganderätten till mark och hur äganderätten förhåller sig till behovet från näringar inom minerallagen begränsar den enskildes möjlighet att råda över den egna marken. Detta gör att två olika intressen kan komma att ställas mot varandra.

För den som i Sverige vill undersöka eller bryta en mineralfyndighet gäller att tillstånd beviljas enligt minerallagen, oavsett vem som äger marken. Det är då Bergsstaten som myndighet har till uppgift att besluta om ett sådant tillstånd. I miljöbalken regleras skydd för miljön, och det krävs i flera fall tillstånd från länsstyrelsen eller miljödomstolen.

För att undvika att provborrningar genomförs där sedan miljötillstånd för uttag och brytning nekas är det bättre av såväl kostnadsskäl som miljöskäl att miljötillstånd prövas redan vid ansökan om provborrning.

Stockholm den 4 oktober 2012

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)