Minderårigas skydd i sexlivet

Motion 2012/13:Ju374 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka minderårigas skydd i sexlivet när det gäller barn mellan 15 och 18 år.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp bör ratificeras.

Motivering

FN:s barnrättskommitté har riktat kritik mot regeringen, bland annat för att svensk lagstiftning brister i att skydda barn mellan 15 och 18 år. Kommittén uppmanar regeringen att göra barnkonventionen till svensk lag och att likt Finland, Norge och Danmark ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Det är inte ovanligt att rättsväsendet blundar för självskadebeteenden hos unga tjejer eller flickor som utsatts för sexuella övergrepp. Anledningen har då varit att rätten ansett att flickorna samtyckt till sexet – och att männen därför inte kunde finnas skyldiga till anklagelserna. Rätten har inte tagit hänsyn till att det är barn som har utsatts och utnyttjats. Inte heller att den minderårige har självskadebeteenden eller har haft ett funktionshinder. Domare måste utkräva ett större ansvar från vuxna när den andra parten är omyndig.

Det är precis som att sex är en rättighet och att det är barnen som måste ta ansvar att upplysa. Flickan kan vara svagbegåvad eller ha ett helt klart och synligt själskadebeteende men rätten anser ändå att det är två jämställda parter som kommit överens. Det är ett märkligt sätt att se på barn och ungdomar och att ta hänsyn till sexualbrottslagstiftning och barnkonventionen. När det handlar om självskadebeteenden så genomsyras hela samhället av en stor okunskap – från vården dit barnen kommer, till poliserna som skriver anmälan och rättsväsendet som dömer.

Därför behövs en översyn av lagstiftningen för att stärka minderårigas skydd i sexlivet. Vuxna ska bli skyldiga att ta större ansvar vid sexuellt umgänge med personer som är mellan 15 och 18 år gamla.

Större ansvar ska läggas på myndiga som söker upp unga för sex – speciellt där våld ingår.

Alla ska vara lika inför lagen, och för att säkerställa detta krävs en förståelse för att och hur förutsättningar som ålder, kön, psykisk ohälsa och utsatthet i övrigt påverkar möjligheten att hävda sin sexuella integritet.

Stockholm den 3 oktober 2012

Carina Ohlsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Hillevi Larsson (S)

Lena Sommestad (S)

Monica Green (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)