Miljövänligt resande

Motion 2009/10:T213 av Fredrik Lundh och Leif Pettersson (s)

av Fredrik Lundh och Leif Pettersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljövänligt resande.

Motivering

De pågående förändringarna i vårt klimat ställer krav på många förändringar i samhället. Bland annat måste vi ändra vårt resande för att minska de skadliga utsläppen från trafiken och därför ställa om våra transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning. Det är viktigt att stimulera kollektivt resande och gynna transportsystem med låg grad av miljöpåverkan.

Hållbara och effektiva transporter är också ett sätt att stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. Omställningen till en hållbar utveckling bidrar även till att långsiktigt uppnå ekonomisk tillväxt, eftersom det ökar efterfrågan på miljöanpassade fordon och transportlösningar.

Tåg är ett miljövänligt sätt att resa och transportera varor, varför billiga tågresor är ett bra sätt att stimulera tågresande. Det statliga aktiebolaget SJ har en affärsidé om ett effektivt och miljövänligt resande samtidigt som bolaget, som en aktör på marknaden, har ekonomiska krav på verksamheten. Enbart priset är inte avgörande för val av sättet att resa. Ett annat och mer långsiktigt sätt att öka resandet med tåg är att satsa på utbyggnad av järnvägsnätet. Även pålitliga kommunikationer är viktiga i sammanhanget. För miljöns skull är det angeläget att investera i vårt järnvägsnät och på många olika sätt stimulera tågresandet.

Stockholm den 24 september 2009

Fredrik Lundh (s)

Leif Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)