Miljövänlig turism till Sälenfjällen

Motion 2009/10:T247 av Lennart Sacrédeus (kd)

av Lennart Sacrédeus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande planeringsdirektiv till Banverket peka ut Dalabanan som ett prioriterat projekt.

Motivering

Investeringar i Sveriges järnvägsnät är angelägna ur flera olika perspektiv. Inte bara är järnvägstrafiken positiv ur miljösynpunkt; den är även en värdefull faktor för ekonomiskt tillväxt.

Dalarna utgör i dag ett av Sveriges allra mest välbesökta turistlän. Anläggningarna i och omkring Sälen är Nordens största alpina anläggning.

Trots detta går det i dag inte att ta sig till Sälen med tåg.

Dalarna är dessutom Sveriges fjärde största exportlän med drygt en fjärdedel av stål- och metallindustrin och cirka 10 procent av skogsindustrin. Om företagen även fortsatt ska kunna bidra på detta starka sätt behöver infrastrukturen utvecklas.

EU har lagt fram en tydlig strategi för att utveckla järnvägstransporterna i Europa. I dag sker endast en knapp tiondel av alla godstransporter med järnväg i Europa, medan järnvägarna i USA står för cirka fyra av tio transporter. Vägtransporterna står i Europa för nästan fem gånger mer godstransporter än järnvägarna, trots att järnvägstransporter är avsevärt mycket miljövänligare.

I dag går det att ta sig till vintersportorterna Åre, Duved och Storlien med direkttåg, medan den som vill åka kollektivt till Sälenfjällen – med anläggningar i Lindvallen, Tandådalen, Hundfjället, Högfjällshotellet, Stöten och Kläppen – bara kan ta sig med tåg till Malung eller Mora och därifrån ta buss.

Mot denna bakgrund är det avgörande att investeringar görs i Dalabanan, dels för att komma till rätta med de problem som ökad trafik och eftersatta investeringar lett till, dels för att möjliggöra miljövänlig tågtrafik till Sälen där Västerdalsbanan är en naturlig sträckning. Här borde också finnas en mycket positiv möjlighet att använda banan som en pilotbana för ny miljöteknik så att inte dieseldrivna tågset behöver användas.

Region Dalarna har i den regionala systemanalysen till regeringen framfört att Dalabanan ska ha högsta prioritet för insatser såväl i närtid som i kommande långtidsplan 2010-2021. Jag delar denna uppfattning. Riksdagen bör därför peka ut åtgärder på Dalabanan som ett prioriterat projekt i de planeringsdirektiv som lämnas av regeringen till Banverket.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lennart Sacrédeus (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)