Miljösanktionsavgifter

Motion 2006/07:MJ306 av Ulf Sjösten (m)

av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att se över systemet med miljösanktionsavgifter.

Motivering

I samband med att miljöbalkens bestämmelser infördes, infördes också ett nytt system för miljösanktionsavgifter. En miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift som tas ut av verksamhetsutövare som gjort sig skyldig till någon överträdelse, även om överträdelsen inte skett avsiktligt eller av vårdslöshet. Tillsynsmyndigheten är skyldig att se till att denna avgift tas ut om överträdelse skett, och avgiften tillfaller inte tillsynsmyndigheten utan går till staten.

Relativt små överträdelser, som underlåtenhet att i rätt tid lämna in miljörapporter, kan innebära stora negativa konsekvenser för små enskilda näringsidkare. Som exempel kan nämnas att fel i en köldmedierapport rörande frysanläggningar kan innebära tusentals kronor i miljösanktionsavgift för en småföretagare.

Det är bra med ett sanktionssystem på miljöområdet, men det är viktigt att det är konsekvent och att sanktionen är proportionell i förhållande till överträdelsen.

Stockholm den 27 oktober 2006

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)