Miljömyndigheternas arbete med tillsyn av byggföretag

Motion 2006/07:MJ224 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)

av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en effektivisering av miljömyndigheternas tillsynsarbete av byggföretag bör komma till stånd.

Motivering

Svenska företag är på många sätt föregångare internationellt sett vad gäller miljöpåverkan, och det är en utveckling som ska uppmuntras av både politiker genom lagstiftning samt av oss medborgare som konsumenter. Inom byggindustrin är insikten stor om vilka miljövinster som kan göras genom att effektivisera energianvändningen, att de farligaste kemiska ämnen bör fasas ut från byggvarorna och att byggavfallet innehåller många miljöstörande ämnen, som riskerar att läcka ut i miljön om avfallet inte behandlas på rätt sätt.

Ett stort antal myndigheter har tillsynsansvar för byggföretagen:

  • Boverket har tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen, PBL. Enligt PBL ska en rivningsplan upprättas före rivning och lämnas till byggnadsnämnden. Kravet på rivningsanmälan och rivningsplan har inneburit att både byggherrar och kommuner skaffat sig kunskap om hur olika rivningsavfall kan och bör omhändertas.

  • Naturvårdsverket har ansvar för den yttre miljön. Då byggverksamheten inte betraktas som stationär är den inte föremål för tillstånds- eller anmälningsplikt till lokala miljömyndigheter. Däremot är hanteringen av byggavfall, utsortering och transport av det farliga avfallet och restriktioner angående deponering exempel på tillsynsuppgifter för miljönämnden.

  • Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. Myndigheten har tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter och ger stöd till kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn. Tillsyn kan gälla t ex kontroll av säkerhetsdatablad för farliga ämnen.

Alla tre myndigheterna kan även använda sig av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Idag är dock omfattningen av tillsynsverksamhet riktad mot byggföretagen mycket blygsam. I samordningen av insatserna från de tre centrala myndigheterna saknas till exempel kopplingen mellan avfallslagstiftningen och kemikalielagstiftningen och stödet till de lokala myndigheterna vid tolkning av regel­verken är inte tillräcklig. Dessa frågor har tidigare belysts i olika rapporter, dock utan att några större framsteg har gjorts.

För att underlätta för de miljömedvetna företagen inom byggindustrin är det därför angeläget att en effektivisering av tillsynsverksamhet kommer till stånd.

Stockholm den 25 oktober 2006

Tomas Tobé (m)

Jessica Polfjärd (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)