Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Miljöinriktad forskning och utbildning vid Novum

Motion 1990/91:Ub626 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

av Sylvia Pettersson m.fl. (s)
I mitten av 1980-talet upprättade Stockholms läns
landsting i samverkan med Karolinska institutet och flera
näringslivsföretag Novum forskningscentrum och Novum
forskningspark vid Huddinge Universitetssjukhus i södra
Stockholms län. Detta utgjorde ett led i en regionalpolitisk
och tillväxtpolitisk satsning på den södra länsdelen för att
bidra till en jämnare fördelning i regionen av arbetsplatser,
utvecklingsmöjligheter och välfärd. Andra delar i
satsningen är fjärrtågsstationen Stockholm Syd och ett
vägnät som förbinder Södertörns olika delar inbördes och
med den växtkraftiga norra Stockholmsregionen.
I Novum drivs forskning i livsvetenskaper vid tre i
huvudsak landstings- och privatfinansierade stiftelser --
Centrum för Bioteknik (CBT), Centrum för Dentalteknik
och Biomaterial (CDB) och Centrum för Nutrition och
Toxikologi (CNT). Detta sker även vid flera institutioner,
som hör till Karolinska institutet, vid ett svenskamerikanskt
forskningsföretag KaroBio och flera andra
utvecklingsföretag i Novum. Under året inrättas genom
landstingsbeslut ytterligare en stiftelse, Centrum för
Strukturbiokemi (CSB), och därmed har det på några år
vuxit upp ett internationellt konkurrenskraftigt
forskningscentrum med inriktning mot livsvetenskaper och
miljö.
Med relativt måttliga kompletteringar skulle Novum
kunna utvecklas till ett av Europas ledande
miljöforskningscentra med en vetenskaplig koppling mellan
miljö- och hälsofrågor. Denna inriktning och den starka
kompetensen inom bioteknik och molekylärbiologi ger
tillsammans med den kliniska forskningen och utbildningen
vid Huddinge universitetssjukhus unika förutsättningar för
en sådan utveckling.
Institutet för miljömedicin (IMM), som för närvarande
ligger i nergångna och splittrade lokaler i Karolinska
institutets område i Solna, skulle genom att flytta till
Novum kunna få ändamålsenliga lokaler och samtidigt
tillföra Novum just den kompletterande kompetens som
behövs för att nå målet. CNT är uppbyggt för en sådan nära
samverkan med IMM, och det tillkommer i år inom Novum
lämpliga lokaler som kan rymma hela IMM. För staten
skulle det dessutom vara billigare att hyra in sig i Novum än
att bygga om och nybygga lokaler för IMM inom Karolinska
institutets område i Solna. Byggnadsstyrelsen bör därför
anvisa erforderliga medel för en sådan förhyrning och för
erforderlig utrustning. Stockholms län landsting har
förklarat sig villigt att medverka till en sådan omlokalisering
genom att ställa särskilda infrastrukturmedel till
förfogande, och vederbörliga statliga organ bör därför ta
upp förhandlingar med landstinget om finansieringen.
För att öka slagkraften i miljöforskningen och
miljöarbetet i Sverige vore det lämpligt att inrätta en
särskild miljöinriktad utbildningslinje för
forskarintresserade studenter vid Karolinska institutet med
lokalisering till Novum och Huddinge universitetssjukhus.
Någon motsvarighet finns inte i Sverige, och det är
angeläget att vårt land med det starka miljömedvetande
som finns i vida kretsar och med våra forskningstraditioner
bygger upp en utbildning inom gränsområdet mellan miljö-
och medicinsk vetenskap, som kan ge industri och samhälle
tillgång till forskarkompetent personal. Den goda tillgången
vid Huddinge och Novum på kvalificerade forskare, lärare
och handledare, både inom teoretiska och kliniska ämnen
och den klara miljöprofilen på forskningen vid Novum,
borgar tillsammans med stiftelsens internationella
inriktning och kvalitetskontrollen på forskningen där
genom återkommande internationella utvärderingar, för att
en sådan utbildningslinje skulle bli mycket
konkurrenskraftig och attraktiv. Det har bedömts lämpligt
att dimensionera utbildningen för 20 årsstudieplatser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en omlokalisering till Novum av
institutet för miljömedicin,1]
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättandet av en särskild
miljöinriktad utbildningslinje med lokalisering till Novum
och Huddinge universitetssjukhus.

Stockholm den 24 januari 1991

Sylvia Pettersson (s)

Dag Ericson (s)

Anita Johansson (s)

Sören Lekberg (s)

Aina Westin (s)

Björn Ericson (s)
1 1990/91:So475
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)