Miljöarbete i statliga företag

Motion 2003/04:Fi218 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter skall bli föredömen i att ställa höga miljökrav vid offentlig upphandling.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter skall ha en god tillsyn och uppföljning av de miljö­krav som ställs vid egen offentlig upphandling.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter i möjligaste mån skall upphandla enligt de produkt­krav som tagits fram av EKU.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter skall ha ett fungerande miljöledningssystem.1

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter i möjligaste mån låter miljöcertifiera sig enligt internationellt erkänd standard.1

1Yrkandena 4 och 5 hänvisade till NU.

En sund marknad gynnar miljömedvetenhet

Miljöpartiet vill ha stabila spelregler och sunda prismekanismer på marknaden så att företag i framkant på miljöområdet också är de som är mest lönsamma. Hushållande med våra gemensamma naturresurser och miljömedvetenhet är samhällsekonomiskt lönsamt och Miljöpartiet anser att det som är samhällsekonomiskt lönsamt ska sammanfalla med det som är företagsekonomiskt lönsamt. Att vara miljömedveten innebär exempelvis att hushålla med ändliga resurser, optimera processer ur energi­synpunkt och att se till produktens hela miljöpåverkan.

Vinsten av miljömedvetenhet kan dock vara svår att på kort sikt visa i reella siffror på grund av att det idag inte alltid är företagen som betalar för de miljöföroreningar de orsakar. Nedsmutsning av allmänna tillgångar som luft och vatten är inte alltid prissatta. Dessutom har investeringar ofta krav på att betala sig på väldigt kort tid vilket kan göra effektiviserings- och optimeringsinvesteringar ointressanta för företagen.

Trots dessa brister i dagens ekonomiska system har det nu i en Nutekrap-port1 svart på vitt visats att det finns ett positivt samband mellan ett aktivt miljöarbete och en god lönsamhet hos småföretag. Ändå arbetar idag inte mer än en tredjedel av Sveriges småföretag aktivt med miljöfrågor. Här finns alltså en stor potential att skapa lönsammare småföretag i Sverige. Varför uppmuntras och stimuleras då inte miljöarbete i företag mer från politiskt och offentligt håll? Aktivt miljöarbete borde stödjas av alla som säger sig vilja gynna ett välmående näringsliv, lokalt eller regionalt.

Varför arbetar småföretag miljöaktivt?

Anledningarna till börja arbeta med miljöfrågor kan vara skilda. Ofta är det ett personligt engagemang som är drivkraften, ett engagemang som bygger på kunskap och insikt om vikten av miljömedvetenhet. I andra fall kan det vara rent interna ekonomiska intressen som driver miljöarbetet; miljövänlig produktion kännetecknas ju av resurshushållande och optimerade processer. I många fall är det dock fortfarande marknadskrav som är drivkraften för småföretagen. I några fall är det lagkrav som driver på utvecklingen.

Information om vikten av miljöarbete, miljömarknadskrav och en styrande lagstiftning borde alltså vara en bra kombination att politiskt arbeta mot ett ökat miljöarbete och därmed ekonomiskt starkare företag.

Offentliga aktörer

Enligt en enkätundersökning2 visas att många offentliga aktörer inte alls ställer miljökrav vid upphandling och att de statliga myndigheterna är allra sämst på att ställa miljökrav. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Marknadskrav är en viktig drivkraft för att arbeta aktivt med miljöfrågor och att det offentliga ställer höga miljökrav innebär att vi på sikt får starkare och mer lönsamma företag. Miljöpartiet anser att statliga verk och myndigheter ska ligga i täten när det gäller aktivt miljöarbete och att ställa miljökrav vid upphandlingar.

För sunda konkurrensförhållanden är det viktigt att det finns en fungerande kontroll och uppföljning av de miljökrav som ställs. Samma undersökning2 visade dock att hälften av myndigheterna i undersökningen helt saknade uppföljning av de miljökrav som de ställt, och bland de statliga myndigheterna var det än fler som saknade uppföljning. Risken med att inte följa upp hur ställda krav efterlevs är att mindre seriösa företag skaffar sig fördelar framför laglydiga och ärliga. Uppföljning och utvärdering av ställda krav är därför viktigt för att skapa tilltro och förtroende.

Verktyg för miljökrav vid offentlig upphandling

Offentliga upphandlare bör naturligtvis ha goda kunskaper om dagens miljöproblem och om nationella mål inom miljöområdet för att kunna agera därefter. Dessutom finns idag färdiga verktyg för att ställa miljökrav vid upphandling inom de flesta områden. Exempelvis har EKU (Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling) tagit fram verktyg för ekologiskt hållbar upphandling inom de flesta produktgrupperna, krav som kontinuerligt revideras. Det är alltså ingen svårighet att precisera relevanta och rimliga miljökrav.

Miljöledningssystem

Ett bra sätt för företag att sätta miljöarbetet högre på dagordningen är att införa ett miljöledningssystem och att miljöcertifiera sig. Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematisera miljöarbetet i ett företag eller en organisation. Systemet gör det lättare att kommunicera miljöarbetet, att prioritera bland miljömål och att utarbeta en ansvarsfördelning. På så sätt ”tvingas” företaget att hela tiden gå vidare och årligen ställa högre krav på sin egen verksamhet. Miljöledningssystemet kan användas till egenkontroll men också ligga till grund för en certifiering enligt ISO14001 eller EMAS.

Att ha ett miljöledningssystem är en minsta garanti för ett miljötänkande i företaget eller organisationen. Det är därför självklart att samtliga statliga företag och verk ska ha ett fungerande miljöledningssystem. Statliga företag bör även i tillämpliga fall miljöcertifiera sig enligt en internationellt erkänd standard, det vill säga ISO14001 eller EMAS.

Miljöarbete lönar sig

Miljöpartiet driver en politik som leder mot ett uthålligt samhälle och vi är övertygade om att miljöarbete lönar sig. Därför måste de statliga verken och myndigheterna bli bättre på att arbeta miljömedvetet. Det är även dags för näringslivet och offentliga aktörer att uppvärdera och erkänna vikten av miljöarbete i småföretag. Detta ger inte bara samhällsekonomiska vinster i form av bättre resurshushållande och renare miljö utan också lönsamma och livskraftiga småföretag.

Stockholm den 30 september 2003

Ingegerd Saarinen (mp)

Åsa Domeij (mp)

Claes Roxbergh (mp)

Ulf Holm (mp)

Mikael Johansson (mp)

Barbro Feltzing (mp)


[1]

Miljöarbete i småföretagen ren vinst? Nutek (2003)

[2]

Miljöanpassning vid offentlig upphandling. EuroFutures (2002)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)