Omfattande planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Miljö och klimat

Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en kraftfull miljö- och klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer och andra förödande väderfenomen orsakade av global temperaturökning är det allvarligaste existentiella hotet som mänskligheten någonsin ställts inför. Risken för att livsmedelsproduktionen sätts ur spel och att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, men de fulla konsekvenserna är närmast oöverblickbara. Det vi med säkerhet vet är att effekterna kommer att slå hårdast mot de grupper som redan idag har minst resurser. Den globala uppvärmningen är därmed också det enskilt största hotet mot jämlikheten. Den mest rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som också är mest ambitiös.

Ett hållbart samhälle är ett rättvist samhälle. Om klimatomställningen ska lyckas måste hela den svenska klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Det är inte bara rätt i sak, det är också nödvändigt för att klimatmålen ska kunna nås. Stödet för en offensiv klimatpolitik, och därmed också möjligheterna att se den bli verklighet, riskerar att urholkas om politiken inte uppfattas som rättvis. Det här innebär däremot inte att klimatpolitiken kan eller ska bära hela ansvaret för att varken kompensera de svårigheter omställningen för med sig eller utjämna existerande klassklyftor och ojämlikheter. En kraftfull klimatpolitik kräver en lika kraftfull politik för ekonomisk omfördelning.

För att vårt samhälle ska bli hållbart krävs en grundlig omställning, och den ställer i sin tur krav på stora investeringar. Dels i forskning och utveckling av ny, klimatneutral infrastruktur och produktion, men också i kunskap, välfärd och trygghetssystem. Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Denna förmåga behövs nu mer än någonsin för att rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska kunna genomföras. På så sätt kan staten spela en unik roll för att förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa och utveckling, samt skapa förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.

Anna Wallentheim (S)

Adnan Dibrani (S)

Erica Nådin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Aylin Fazelian (S)

Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)