Militärhistoriskt museum till Kristianstad

Motion 2008/09:Kr207 av Lars-Ivar Ericson (c)

av Lars-Ivar Ericson (c)
c320

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett militärhistoriskt museum bör lokaliseras till Kristianstad.

Motivering

Kristianstad tillhör de städer i Sverige som har en unik och riksintressant historia när det gäller militär närvaro. Staden är väl bevarad och har många byggnader som påminner om militärens roll i såväl freds- som krigstid. Genom ett museum skulle samspelet mellan det civila och det militära samhället kunna åskådliggöras på ett pedagogiskt sätt. Därigenom skulle exempelvis kvinnornas roll i freds- och krigstid kunna uppmärksammas mera, vilket inte sker på nuvarande museer. Ett militärhistoriskt museum i Kristianstad skulle kunna skildra den krigshistoria som inte berör enbart Skåne utan hela Sverige. Därför bör det vara av riksintresse att lokalisera ett sådant museum till Kristianstad.

Stockholm den 25 september 2008

Lars-Ivar Ericson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-25
Yrkanden (1)