Mikrobryggerier

Motion 2015/16:759 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättvisa villkor för svenska mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

1970-talet riskerade Sverige bli ett land med enbart ett stort centralt och statsägt bryggeri. Lyckligtvis blev utvecklingen på grund av några djärva och kunniga entreprenörer en annan. Idag kan vi också se att svenska drycker är en av våra största livsmedelsexporter. Förutom den svenska vodkan ligger numer även cider i toppen för svensk livsmedelsexport.

De senaste åren har utvecklingen av nya, små och lokala bryggerier exploderat. Från en handfull entusiaster finns i dag ett 60-tal mindre bryggerier som de flesta i huvudsak kännetecknas av en stark lokal förankring, hantverksmässigt framställda produkter och därmed produkter som ligger i det högre prissegmentet. Trots en stark efterfrågan av dessa lokala produkter är dock lönsamheten ett problem för många små bryggerier.

Men Sverige skiljer sig dessutom från resten av Europa där huvuddelen av länderna valt att särskilja skattesatserna för mikrobryggt öl och storskaligt producerat öl. Detta för att gynna inhemska och hantverksmässigt framställda produkter, ofta på landsbygden.

Enligt artikel 4 i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker får ett land sänka punktskatterna på alkohol på mikrobryggt öl. De krav som Europaregleringen ställer är följande.

  •   De nedsatta skattesatserna får inte tillämpas på företag som producerar mer än 200 000 hl öl per år.
  •   De nedsatta skattesatserna, som får understiga minimiskattesatsen, får inte sättas mer än 50 % under den nationella standardsatsen för punktskatt.

År 2010 utgjorde försäljningen av svenskt mikrobryggt öl via Systembolaget cirka 17 promille av den totala försäljningsvolymen av svenskproducerat öl. Kostnaden för att tillämpa ovan nämnt rådsdirektiv skulle därmed snabbt betala sig i ökade arbetstillfällen utan att negativt påverka grunderna för den svenska alkoholpolitiken i och med att dessa produkter inte skulle konkurrera med lågprissortimentet.

Av EU:s 27 medlemsländer utnyttjar redan 20 länder möjligheten att ha lägre skattesatser för småbryggerier. De länder som inte tillämpar möjligheten till skattenedsättning för mikroproducerat öl är endast de där alkoholskatten redan är så låg att en punktskattenedsättning endast skulle få en mycket marginell påverkan på konsumentpriset. Idag tillämpas nedsättning av punktskatt bland annat i Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Österrike. I Finland tillämpas dessutom, inom ramen för beskattningen av småbryggerier, flera olika skattesatser beroende på produktionsvolymen. De länder som inte tillämpar nedsatta skattesatser för mindre bryggerier är Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Ungern, Slovenien och Sverige.

Medlemsstaterna skall se till att de nedsatta skattesatser som de får införa tillämpas lika på öl som levereras till deras territorium från oberoende, små bryggerier i andra medlemsstater. De skall särskilt se till att ingen enskild leverans från någon annan medlemsstat belastas med högre skattesats än dess exakta inhemska motsvarighet.

Matlandet Sverige har genom den tidigare centerpartistiska landsbygdsministerns starka engagemang i dessa frågor gett självförtroende till en hel bransch och därmed bidragit till att skapa många nya företag på vår landsbygd som gett nya matupplevelser och nya arbeten. Regeringen bör därför se över möjligheten att ge små svenska bryggerier samma förutsättningar som sina nordiska EU-kollegor.

Jan R Andersson (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)