Mervärdesskatten i privat och offentlig verksamhet

Motion 1993/94:Sk614 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kds)

av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kds)
Den största kraften när det gäller att skapa sysselsättning
finns idag i de små företagen. Framför allt gäller detta inom
tjänstesektorn. Under slutet av 1980-talet skapades sju av
tio nya arbetstillfällen av småföretagen. Samtidigt minskar
antalet anställda successivt inom den offentliga sektorn.
Inte heller de större industriföretagen förmår sannolikt,
trots en högkonjunktur, återanställa dem som friställts
under senare år.
Det är mot denna bakgrund avgörande för den
ekonomiska utvecklingen att antalet arbetstillfällen inom
småföretagen kan fortsätta att öka.
Under många år har kommunerna utvecklat en
omfattande egenregiverksamhet på en rad områden.
Oavsett vad man anser om detta måste det vara ett krav att
privata företag som försöker konkurrera med denna
verksamhet kan göra det på lika villkor. Mycket som i dag
görs i egenregi skulle kunna utföras av privata
tjänsteföretag. Det finns goda exempel på att kommuner
genom att anlita privata företag kunnat göra besparingar
eller frigöra resurser som i stället kunnat användas på andra
angelägna områden.
På senare tid har man också kunnat märka ett ökande
intresse för entreprenadlösningar från kommunernas sida. I
vissa fall kan emellertid mervärdesskatten skapa besvärliga
konkurrensproblem.
Inom tjänstesektorn är mervärdesskatten en stor
kostnad i den mån den inte kan dras av. I nuvarande
momssystem råder inte konkurrensneutralitet mellan
offentlig och privat verksamhet som ej är momsbelagd.
Denna fråga har nyligen utretts inom Finansdepartementet.
Utredningens förslag för att komma till rätta med
problemet skapar emellertid allvarliga konkurrenshinder
för andra typer av tjänsteföretag som försöker konkurrera
med kommunernas egenregiverksamhet. Utedningens
samtliga tre alterntiv för att åtgärda problemet har såvitt
känt avstyrkts av näringslivet eftersom de inte till fullo
skapar den eftersträvade konkurrensneutraliteten.
I Danmark har man löst en del av problemen genom ett
kompensationssystem för kommunerna som är helt
frikopplat från mervärdesskatteredovisningen. Detta
system synes, enligt uppgift, fungera tillfredsställande.
Enligt vad som erfarits utreds systemet för närvarande av
personal från Statskontoret.
Så länge frågorna om konkurrensneutralitet mellan
offentlig och privat verksamhet inte är lösta hämmar detta
en ökning av sysselsättningen inom framför allt de
tjänsteproducerande småföretagen. Den utredning som
arbetar med dessa frågor bör därför snarast ordentligt
utreda om det danska systemet kan tillämpas även i Sverige.
Ett krav är att absolut konkurrensneutralitet
mellan privat och offentlig verksamhet uppnås i alla led,
såväl för mervärdesskattepliktig som för mervärdesskattefri
verksamhet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utreda en modell för
betalning av mervärdesskatt som leder till en absolut
konkurrensneutralitet mellan privat och offentligt bedriven
verksamhet.

Stockholm den 21 januari 1994

Sten Svensson (m)

Filip Fridolfsson (m)

Kenth Skårvik (fp)

Marianne Andersson (c)

Rune Backlund (c)

Alwa Wennerlund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)