Mervärdesskatten för de kyrkliga kommunerna

Motion 1993/94:Sk626 av Anders Svärd (c)

av Anders Svärd (c)
Från och med den l januari l99l gäller nya regler för
mervärdeskatt för kommuner och landsting. Enligt lagen
om ändring (l990:576) i lagen l968:430 om mervärdeskatt
får kommuner och landsting göra avdrag för all ingående
mervärdeskatt. Kommuner och landsting skall emellertid
betala tillbaka till staten den del av den ingående
mervärdeskatten som hänför sig till momsfri verksamhet.
Denna återbetalning görs inom ramen för den totala
ekonomiska relationen mellan staten och
kommuner/landsting.
Avsikten med de förändringar som införts är att
mervärdesskatten inte längre skall utgöra något hinder mot
kommunala entreprenader.
De kyrkliga kommunerna lämnades utanför det nya
systemet. Skälet härför har inte redovisats för riksdagen i
samband med att ändringarna i mervärdeskattelagen
genomfördes. Mycket talar för att ren tidsbrist var orsaken;
förändringarna genomfördes under stor brådska som en del
av den stora skattereformen.
Kyrkokommunerna omsätter årligen cirka 8 miljarder
kronor varav ca 2 miljarder kronor avser
begravningsväsendet och 2 miljarder fastighetsförvaltning.
En stor del av fastighetsförvaltningen avser
kulturminnesvård. Den större delen av hela den här
aktuella verksamheten kommer oavsett eventuella
förändringar i relationerna mellan stat och kyrka att förbli
offentligt finansierad.
En betydande del av de tjänster som utförs framför allt
inom kyrkokommunernas fastighetsförvaltning och
begravningsväsende kan alternativt utföras i egen regi eller
av utomstående entreprenör.
Frågan om konkurrens inom den kommunala sektorn
har nyligen behandlats i ett delbetänkande av
konkurrenskommittén (SOU l99l:l04 Konkurrensen inom
den kommunala sektorn). Kommitténs förslag och
tankegångar om en effektiviserad kommunal sektor kan
numera inte anses kontroversiella.
Bland annat bör, enligt kommittén:kommunerna ges
frihet att lägga ut alla verksamheter som inte innebär
myndighetsutövning på entreprenadkommunerna få
vidgade befogenheter att bedriva externa
uppdragsverksamheter, vilket främjar samverkan och ett
effektivare utnyttjande av de resurser som de skilda
kommunkategorierna disponeraren bättre uppföljning
av kostnader och prestationer komma till stånd bland annat
för att få fram ''prislappar'' på vad olika tjänster kostar
vilket kan stimulera användningen av
anbudsupphandlingen affärsmässig prissättning ske av
tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet (vilket delvis
kan vara aktuellt inom delar av begravningsväsendet).
För den kyrkokommunala sektorn har skattereformen
fått i förhållande till ovanstående tankegångar rent motsatta
effekter.
Kyrkokommunerna får inte göra avdrag för ingående
mervärdesskatt. I ställer höjdes skattesatserna för mark-
och byggnadsentreprenader kraftigt vilket starkt gynnat
verksamhet i egen regi samtidigt som kostnaderna ökat med
ca 300 milj kr per år.Anlitandet av enskilda
entreprenörer inom bland annat markanläggnings- och
byggnadsverksamhet motverkas effektivt av nu gällande
skatteregler. (Det blir upp till 25 procent dyrare.)
Samarbetet mellan kyrkliga och borgerliga kommuner har
avbrutits sedan de borgerliga kommunerna momsbelagt
sina tjänster.Om en kyrklig kommun utför tjänster åt
annan kyrklig kommun t ex inom begravningsväsendet är
den verksamheten skattepliktig på ett sådant sätt att även
denna form av samarbete (utanför kyrklig samfällighet)
motverkas.
Kyrkokommunerna bör därför jämställas med de
borgerliga kommunerna i fråga om skyldighet att redovisa
mervärdesskatt och avdragsrätt för ingående moms. De bör
därvid liksom kommuner och landsting också få en
återbetalningsskyldighet till staten för den del av den
ingående mervärdesskatten, som hänför sig till momsfri
verksamhet. Det bör utredas om en sådan återbetalning kan
ske genom den allmänna kyrkoavgiften och kyrkofonden
istället för en avräkningsskatt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring av lagen (1968:430) om mervärdeskatt att de
kyrkliga kommunerna blir jämställda med primär- och
landstingskommuner såvitt gäller avdragsrätt för ingående
mervärdesskatt,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring av kyrkofondslagen (1988:182) att
återbetalningsskyldighet till staten för den ingående
mervärdesskatt som hänför sig till mervärdesskattefri
verksamhet kan ske genom kyrkofonden.

Stockholm den 21 januari l994

Anders Svärd (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)