Mervärdesskatt för turistbranschen och andra tjänsteföretag

Motion 1993/94:Sk632 av Gunhild Bolander (c)

av Gunhild Bolander (c)
Tjänsteproduktionens betydelse för vår välfärd kommer
av allt att döma att öka framöver. Det är i
tjänsteproduktionen som merparten av de tillkommande
arbetstillfällena kommer att återfinnas. Det är därför viktigt
att skattelagstiftning och andra regler får en utformning som
stimulerar tjänsteproduktion. Jag välkomnar mot denna
bakgrund regeringens beslut att tillsätta en särskild utredare
med uppgift att klargöra förutsättningarna för privat
tjänsteproduktion.
En näring, som redan idag har stor betydelse för vårt
land i allmänhet och för Gotland i synnerhet, är
turistnäringen. Denna betydelse kommer sannolikt att öka.
Ett värdefullt inslag för att underlätta turistbranschens
expansion är beslutet om sänkt turistmoms.
Det tycks emellertid inte finnas någon helt entydig
beskrivning av vad turistmomsen om- och innefattar.
Turistmoms uppfattas olika av olika aktörer och kan ofta
inte definieras entydigt ens av företrädare för rese- och
besöksbranschen. Ett särskilt problem härvidlag är
momssatsen vid olika paketresor. Det är naturligt att
reseföretagen vill göra det enkelt och rationellt för sina
kunder genom att erbjuda färdigpaketerade turistresor.
Detta försvåras genom olika momssatser och oklarheten om
hur och när de skall tillämpas.
För besöksnäringen, resebyråer och förmedlingsföretag
är det angeläget att det sker en enhetlig definition av vad en
turistprodukt är. Det är vidare angeläget att turistmomsen
vid paketarrangemang via en metod för momsberäkning av
olika turistprodukter kan klargöras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förutsättningarna för expansion
av privat tjänsteproduktion.

Stockholm den 25 januari 1994

Gunhild Bolander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)