Mervärdesskatt för båtturismen

Motion 2004/05:Sk270 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (c)

av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skattesatsen för turistnäringen bör vara likartad.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att mervärdesskatten för båtturismen i gästhamnar bör vara 12 %.

Motivering

Turismen är idag en viktig näringsgren. Förutsättningarna för sektorns olika grenar bör självklart vara likvärdiga. Exempel på den folkrörelsenära turismen är camping och båtliv. Dessa två sektorer inom turismen hanteras skattemässigt olika. Vid campingplatser betalar den besökande en momssats om tolv procent medan en besökare i en gästhamn betalar 25 procent. Den lägre momssatsen sägs ha tillkommit för att underlätta utvecklingen av turismen.

Förutsättningarna för sektorns olika grenar bör vara likvärdiga. Självklart bör även båtturismen stimuleras. Detta bör ges regeringen till känna.

Landets gästhamnar har ca 500.000 båtnätter. Med ett genomsnitt om tre personer per båt betyder det 1,5 miljoner turistnätter. Av dessa är en hög andel utländska besökare. Många tillbringar mycket tid och pengar i och runt gästhamnarna, på restauranger och andra platser. En sänkt skatt skulle stimulera båtlivet än mer samtidigt som dessa kust- och skärgårdsbygder skulle stimuleras ytterligare under den korta säsong som båtlivet har på våra breddgrader. En utvecklad båtturism skulle på så sätt också vara ett bidrag till en levande skärgård.

Förändringen av skattereglerna bör vara en fråga för Sveriges riksdag. Särbestämmelser i EG-rätten bör inte utgöra hinder för en sänkning av momsen. Mot den bakgrunden bör skatten för båtar i landets gästhamnar vara densamma som för liknande turism på land, nämligen tolv procent. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2004

Annika Qarlsson (c)

Åsa Torstensson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)