Mervärdesbeskattningen av fastighetsförvaltning

Motion 1993/94:Sk629 av Sören Lekberg och Nils T Svensson (s)

av Sören Lekberg och Nils T Svensson (s)
En viktig bostadspolitisk princip är att statens
bostadsstöd och bostadsbeskattning är kostnadsneutrala,
dvs. inte verkar styrande på valet av upplåtelse- och
förvaltningsform.
I en motion förra året pekade vi på att upphandlade
tjänster för förvaltning av bostäder blivit skattepliktiga. För
att utjämna den skillnad som därmed uppstår mellan egen
regi och köpta tjänster har en s.k. uttagsbeskattning införts
på tjänster i egen regi.
Vi kunde dock konstatera att någon
konkurrensneutralitet inte uppnåtts. Den del av
förvaltningen som avser ekonomiska och administrativa
tjänster omfattas nämligen inte av uttagsbeskttningen men
väl av moms. Vidare finns ett grundbelopp på 150 000 
kronor som inte belastas av uttagsbeskattning.
De nya reglerna har därigenom kommit att bli
förmånligare för dem som är tillräckligt stora för att kunna
utföra förvaltningen i egen regi än övriga. Småskalig
förvaltning är diskriminerad.
Inom bostadskooperationen finns ett stort antal små
bostadsrättsföreningar vilka anser det naturligt att köpa
sina förvaltningstjänster. Detta har föranlett exempelvis
HSB och Riksbyggen att som en service till medlemmarna
bygga upp specialiserade lokala förvaltningsorganisationer.
Bostadsrättsföreningarna kan således inom den egna
rörelsen upphandla sin förvaltning. Vidare förekommer på
ett antal orter en omfattande förvaltningsverksamhet åt
kommunala företag, som själva inte kan eller vill bygga upp
egna förvaltningsresurser.
Momsreformen har i denna del fått negativa
konsekvenser för såväl kooperativa som privata
förvaltningsorganisationer. Tendenser finns också att
oseriöst arbetande företag, med tvivelaktig etik och
kompetens, har fått ökade möjligheter att breda ut sig.
Vi anser därför att det fortfarande är angeläget att söka
alternativa lösningar till förvaltningsmoms och
uttagsbeskattning. Målet måste vara att skattereglerna inte
skall verka styrande på valet av förvaltningsform.
En metod kan vara att lägga moms på den del av
utgående hyra som avser renodlade driftskostnader, dvs.
ekonomisk förvaltning, administration, fastighetsskötsel,
reparation och underhåll samt uppvärmning. I basen för
momsuttaget skall givetvis kapitalkostnader, fondering och
försäkring och liknande kostnader undantas.
Bostadsförvaltaren kan mot utgående moms göra avdrag
för ingående moms. Det betyder avdrag för all moms i
tidigare led, dvs. momsen på bl.a. förvaltningstjänster,
sophämtning, VA, el, fjärrvärme samt byggtjänster.
Effekten av ovanstående är att alla bostadskonsumenter
får lika behandling. Moms utgår som i dag på hyrans
driftskostnader, dvs. boendekostnaderna höjs inte för
någon. De bostadsförvaltare som köper alla
förvaltningstjänster respektive de som gör allt i egen regi
blir lika behandlade. Bostadspolitiskt måste detta vara
rättvist och riktigt.
Enligt vad vi kunnat inhämta har denna fråga ännu inte
aktualiserats inom den s.k. KUSK-kommittén. Eftersom vi
anser att konkurrensneutralitet är angelägen även på detta
område anser vi att frågan skyndsamt utreds i särskild
ordning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om moms på tjänster för förvaltning
av bostäder samt uttagsbeskattning.

Stockholm den 23 januari 1994

Sören Lekberg (s)

Nils T Svensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)