Mer idrott i skolan

Motion 2013/14:Ub259 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att öka inslaget av idrott och hälsa i grundskolan.

Motivering

Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Detta trots att forskningen visar att fysisk aktivitet har stor betydelse för folkhälsan och välbefinnandet. Att dra ner på idrottsämnet kan få negativa konsekvenser, särskilt i stillasittande datortider.

Idrott ingår idag som ett ämne i läroplanen för grundskolan med 500 timmar under årskurserna 1–9, med i genomsnitt två tillfällen per vecka med en spridning från 40 minuter till 140 minuter per vecka.

Skolidrotten fyller en viktig pedagogisk funktion. Förutom att barnen får möjlighet att röra sig och prova på olika idrotter så sker en mängd positiva processer i kroppen som stärkt benstomme och förbättrad koordination. Vi vet också att fysisk aktivitet innebär minskad risk för psykisk ohälsa. Idrotten ger också stora möjligheter till samarbetsövningar. Vi vet också att barn och ungas övervikt ofta handlar om en kombination av för lite rörelse och dåliga matvanor. Skolämnet idrott och hälsa kan skapa förutsättningar för ökad grad av lärande och koncentration. Det finns mycket som talar för att idrott och rörelse måste uppgraderas i skolan.

Vi har många goda exempel att lyfta upp när det gäller utökad idrott. Ett av dem är Bunkefloprojektet som är ett samverkansprojekt mellan skolan och en lokal idrottsförening och bygger på att göra idrott och hälsa till en naturlig del av vardagen för skolans elever. Eleverna har en timme idrott per dag. Projektet har ända sedan starten för mer än 15 år sedan vilat på vetenskaplig grund.

En avhandling från Malmö högskola har visat att 96 procent av eleverna som deltog i studien och fick en timmes rörelse per dag var behöriga till gymnasiet, jämfört med 89 procent i jämförelsegruppen.

Det finns bara vinster med en utökad timplan för ämnet idrott såväl ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som för individen. Vi behöver dock arbeta för att fler barn rör sig mer och att det inte blir upp till om man har en engagerad lärare om ändamålsenlig lokal finns osv. Det finns exempel på skolor som saknat lokal och därför åkt iväg en vecka på terminen för att ha idrott. Skolidrott eller möjlighet till organiserad rörelse bör införas för varje elev varje skoldag.

Regeringen bör överväga att se över möjligheten att öka inslaget av idrott och hälsa i grundskolan.

Stockholm den 23 september 2013

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)