Mensskydd

Motion 2005/06:So624 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall se över möjligheten för kostnadsfria mensskydd.

Gratis menstruationsskydd

I flickors och kvinnors vardagsliv ingår att ha menstruation en gång i månaden under flera decennier. Fenomenet är biologiskt och orsakar flickor och kvinnor stora extrakostnader. Dessa extrakostnader är dessutom momsbelagda. Det är inte rimligt att en sådan momskostnad skall belasta flickors och kvinnors ekonomi enbart av den anledningen att deras behov beror på deras kön.

Menstruationsskydd är mycket kostsamt. För en familj med två kvinnor kan kostnaden uppgå till tusentals kronor per år. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att se över möjligheten för gratis menstruationsskydd.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)