Medfinansiering

Motion 2009/10:T503 av Hans Wallmark m.fl. (m)

av Hans Wallmark m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medfinansiering av infrastrukturprojekt.

Motivering

Infrastruktur är av stor vikt för många kommuner och regioner. Önskemål om och tankar på vettiga förbättringar måste ständigt vägas mot vad det ekonomiska utrymmet möjliggör i fråga om finansiering. Som ett led i att hitta möjligheter att realisera infrastrukturprojekt har regeringen gett Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket i uppdrag att pröva medfinansiering av olika intressenter. Detta kan självfallet vara en effektiv och möjlig väg att använda.

Kommuner och regioner har själva i vissa fall signalerat att dessa är beredda att satsa pengar för att få ett projekt på plats inom vad som bedöms vara rimlig tid. Då kommer en överenskommelse till stånd som visar att alla parter är positiva och med på beslutet.

Det är bra att möjligheten till medfinansiering finns, men det är också viktigt att framhålla att det måste finnas ett sammanhållet övergripande ansvar och att gjorda prioriteringar måste väga tungt i de planer som verken har att förhålla sig till. Det är också viktigt med ett klart regelverk samt hur det i förekommande fall görs med förskotterade medel och hur dessa skall betalas tillbaka.

Det är också väsentligt med riktlinjer så att kommuner och regioner inte upplever sig pressade att gå med på medfinansiering och indirekt tvingas att ta kostnader för ett projekt som egentligen ligger utanför det egna uppdraget och huvudsakligen skall hanteras på den statliga nivån inom ramen för verkens uppdrag. Därför är det betydelsefullt med uppföljning och utvärdering från regeringens sida av de olika infrastrukturprojekt som genomförts med medfinansiering. Detta är lika viktigt för trovärdigheten och transparensen hos de statliga verken som för de kommuner och län där medfinansiering praktiserats.

Stockholm den 6 oktober 2009

Hans Wallmark (m)

Staffan Appelros (m)

Inge Garstedt (m)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Anders Hansson (m)

Christine Jönsson (m)

Olof Lavesson (m)

Göran Montan (m)

Margareta Pålsson (m)

Mats Sander (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Marie Weibull Kornias (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)