Meddelarskydd

Motion 2012/13:K312 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd inom privat skattefinansierad verksamhet.

Motivering

Allt fler privata företag etablerar sig inom den offentliga sektorn. I nuläget gäller inte samma regelverk för offentlig som privat driven verksamhet. Bland annat har inte de privata aktörerna meddelarfrihet för sin personal. Meddelarskyddet är en viktig grund i den svenska demokratin. Att anställda ska kunna prata med media och larma om eventuella missförhållanden, i förvissning om att arbetsgivaren inte får eftersöka vem som lämnat informationen, är viktigt. Utan meddelarskyddet skulle granskningen av den offentliga verksamheten inte fungera. Men idag gäller skyddet endast de offentligt anställda. Vid anställning hos privata företag som är skattefinansierade gäller inte meddelarskyddet. Detta är helt orimligt. Detta är ett skydd främst för de personer man har verksamheten för, men också för personalens rätt till bra arbetsmiljö ur många synvinklar.

De senaste åren har allt fler verksamheter privatiserats och upphandlingar av skattefinansierad välfärdsverksamhet gör att fler och fler företag kommer in i den offentliga sektorn. De anställda inom dessa verksamheter ska ges samma skydd som de offentliganställda, allt annat urholkar kontrollen av den svenska välfärden.

Granskning av skattefinansierad verksamhet måste vara tillåten. Meddelarskyddet måste utökas till att omfatta även anställda inom de privata verksamheter som finansieras med skattemedel. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med ett förslag på hur detta ska ske.

Stockholm den 28 september 2012

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)