Medborgarlön

Motion 1997/98:Sf250 av Eva Goës (mp)

av Eva Goës (mp)

En medborgarlön kan naturligtvis utformas på många sätt. Grundläggande för medborgarlönen är dock att den:

  • betalas ut generellt till alla medborgare från födseln till döden,

  • trappas ned enligt en förbestämd skala om man lönearbetar,

  • har en sådan storlek att det går att leva på den, om än på en låg materiell nivå.

Utvecklingstendenserna i det postindustriella samhället vi lever i är tydliga. Allt färre människor krävs för att producera framtidens varor och tjänster. Sambandet mellan ökad produktivitet och nya arbetstillfällen har lösts upp. Industrisektorn kommer i framtiden inte att sysselsätta fler än jordbruket. Framtidsprognoser talar om att år 2020 kommer 50 % av arbets­kraften i Västeuropa att vara arbetslös om den politiska inriktningen inte förändras.

Är då lönearbetets död något vi behöver sörja? Ska vi se arbetslösheten som ett problem eller som en möjlighet? Ska vi fortsätta att låta en stor del av befolkningen hänvisas till permanent arbetslöshet och det utanförskap som blir följden av dagens utveckling? Medborgarlön skulle kunna vara en möjlighet för oss människor att ta till oss nya värden i livet. Drömmen om ett samhälle där sociala relationer, kultur och verkligt demokratiskt deltagande ingår. Medborgarlönen skulle kunna vara den frigörande reform som krävs för att bryta den mentala blockering som arbetslösheten innebär för många människor.

Den rådande synen på människan som en ekonomisk varelse ger den "sysselsatte" ett högre människovärde än den "ledige". I idén om medborgar­lön blir människan i första hand en biologisk, social och kulturell varelse med behov av att förstå och delta i det samhälle hon lever i. Den förenar vidare två klassiska politiska traditioner: socialismens gemensamhets­orientering och den klassiska liberalismens individorientering. Medborgar­lönen handlar ytterst om den enskilde individens frihet att utvecklas i egen takt och intresse, istället för som nu, utformas för att passa det ekonomiska systemets behov.

Medborgarlön skulle också skapa bättre förutsättningar för att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Först när människor känner att de har sin grundläggande försörjning tryggad kan de ta till sig de livsnödvändiga globala överlevnadsfrågorna och samtidigt förverkliga sina idéer och drömmar, nya småföretag skapas. Med medborgarlön läggs grunden för kreativa och initiativrika människor. För alla de ungdomar som aldrig kommer i åtnjutande av de sociala skyddsnäten som är kopplade till tidigare lönearbete är det en rättvise- och frihetsreform av största vikt.

Medborgarlönen behöver inte öka statens utgifter då den ersätter andra typer av bidrag såsom pensioner, socialbidrag samt de pengar som används till arbetsmarknadsåtgärder, företagsstöd, studiestöd osv. Finansieringen av medborgarlönen är alltså inte i första hand en ekonomisk fråga utan ytterst en fråga om politisk vilja.

Jag anser därför att regeringen skall tillsätta en utredning för att utreda vilka konsekvenser införandet av en medborgarlön skulle ha på samhälle och ekonomi.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning om medborgarlön.

Stockholm den 5 oktober 1997

Eva Goës (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare