Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om instiftande av en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen redovisade i propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar våren 2010 en samlad veteransoldatpolitik. En del i denna politik var att regeringen avsåg att instifta en regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser (prop. 2009/10:160). Riksdagen biföll propositionen i sin helhet (bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269).

I juni 2010 uppdrog regeringen åt Statens försvarshistoriska museer (SFHM) att redovisa förslag om en regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser. SFHM redovisade uppdraget i mars 2011. Sedan dess bereds ärendet inom Regeringskansliet.

Regeringens proposition föregicks av Veteransoldatutredningen (SOU 2008:91) som anförde att överbefälhavaren har ceremoniella och belöningsmässiga instrument för att erkänna och uttrycka sin myndighets uppskattning för det goda arbete och de uppoffringar som enskilda soldater utför i den fredsfrämjande verksamheten. Däremot så saknar de politiska beslutsfattarna i riksdag och regering egna procedurer för att erkänna insatser som gjorts i den svenska säkerhetspolitikens namn. En officiell medalj uttrycker i flertalet av världens länder statens direkta och officiella erkännande för berömliga gärningar i skarp, militär verksamhet.

Utredningens analys avseende regeringens nuvarande medaljer visade att det inte sällan är livsgärningar som belönas. Slutsatsen är att soldater endast undantagsvis tilldelats någon av de existerande regeringsmedaljerna. Utifrån detta kan det hävdas att nuvarande medaljer inte täcker ändamålet, det vill säga utdelas inte till förmån för dem som ingår i internationella militära insatser som Sverige deltar i.

Utredningen menade att det är viktigt att uppmärksamma och uppskatta berömvärda insatser i den farliga verksamhet som statsmakterna har beslutat och i vilken soldater riskerar liv och hälsa. Utredningen föreslog därför att regeringen skulle instifta medaljen regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser. Utredningen menade att medaljen i första hand borde tilldelas personal som i någon form stått under svenskt huvudmannaskap och som utfört en eller flera exceptionella insatser under mycket svåra förhållanden. Medaljen borde även kunna tilldelas exempelvis civil personal, exempelvis polismän. Medaljen skulle också kunna tilldelas personer som genomfört en eller fler exceptionella insatser, men som vid tidpunkten tjänstgjorde under annat huvudmannaskap. Personerna kan t.ex. som tjänstlediga ha arbetat för en internationell organisation eller ett annat

land.

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)