med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

Motion 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)
Miljön är internationell. Att jobba med miljön
internationellt är en av Sveriges viktigaste uppgifter.
Regeringens skrivelse 1994/95:167 är en mycket bra avsats
för det svenska miljöarbetet i EU. En viktig fråga är
miljökatastrofer till följd av att fartyg ute till havs ''sköljer''
sina oljetankar och släpper ut oljerester.
Oljeutsläpp till sjöss leder ofta till stora skador på livet i
och intill haven. Djur- och växtliv drabbas hårt. Kostnaderna
för utsläppen kan inte bara mätas ekonomiskt utan måste
även värderas ekologiskt. 1993 upptäcktes närmare 300
utsläpp av olja inom svensk ansvarszon varav 245 i öppen
sjö, 30 i skärgård och 6 hamn. I många fall skulle de skador
som orsakats av oljeutsläpp från fartyg kunna undvikas med
förebyggande åtgärder.
För att förebygga alla typer av oljekatastrofer bör Sverige
ställa krav på genomgången miljöutbildning hos befälhavare
och besättningar. De förebyggande åtgärderna bör vara
utformade så att medvetenheten om oljans skadeverkningar
ökas och att motiven hos redarna att uppträda miljövänligt
och miljösäkert stärks.
För att förebygga de miljökatastrofer som följer av att
fartyg ute till havs ''sköljer'' sina oljetankar och släpper ut
oljerester i vattnet bör möjligheter att lämna ifrån sig
oljerester. s.k. ''sludge'' från brännolje- och
smörjoljeseparatorer och övrigt oljeavfall, t.ex. spillolja,
läckolja och oljedränering, utan kostnad och utan problem
finnas i varje hamn. Vid avlämnandet av oljeavfall till
mottagningsanordningen i land skall befälhavaren erhålla
kvitto på avlämnad mängd olja och tidpunkt för
avlämnandet.
Tyvärr finns det för få hamnar som tar emot förorenat
länsvatten och slopvatten. Att som i Göteborg, privatisera
hamnen och höja avgifterna är ingen bra metod. Det har lett
till att färre fartyg nu lämnar sitt förorenade vatten och olja.
Vi måste i stället underlätta och uppmuntra de fartyg som
sköter sig.
Som skrivelsen tar upp, är EU-kommissionen part i
HELCOM (Helsingfors kommittén för Östersjön). Där har
man kommit långt med utarbetandet av rekommendationer
vad gäller lämnandet av olja och oljerester. Dessa
erfarenheter bör även kunna användas i det angelägna arbetet
med att åstadkomma en Nordsjööverenskommelse och gå
vidare till andra vatten som berör EU. På sikt måste det till
en global överenskommelse om dessa åtgärder.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om arbete i EU för att förebygga
oljekatastrofer.

Stockholm den 6 april 1995

Monica Green (s)

Ingegerd Sahlström (s)

Maj-Inger Klingvall (s)

Kristina Svensson (s)

Karin Olsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-06 Bordläggning: 1995-04-07 Hänvisning: 1995-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)