med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T69 av Elvy Söderström m.fl. (s)

av Elvy Söderström m.fl. (s)
Stomnätsplan åren 1994--2003
Stambanan
De hastighetshöjande åtgärder som Banverket planerar
på Norra Stambanan är ytterst välkomna och vi vill
understryka det angelägna i att investeringarna kommer till
stånd inom planperioden.
Botniabanan
Enligt regeringens skrivelse skall en första etapp av
Botniabanan påbörjas under planperioden. Första etappen
blir Örnsköldsvik--Husum under förutsättning att rimliga
garantier lämnas att sträckan kommer att utnyttjas för
godstransporter på järnväg i rimlig omfattning. Vi anser att
den målsättningen är för låg och kräver därför att riksdagen
ger regeringen till känna att etappen Örnsköldsvik--Husum
påbörjas och färdigställs under planperioden.
Mittbanan
Vi hälsar med tillfredsställelse att regeringen fastställt
Banverkets stomnätsplan beträffande Mittbanan.
Persontrafiken på Mittbanan är i dag en förutsättning för att
Mitthögskolan skall kunna fungera som en högskola
både i Jämtland och Västernorrland.
Ostkustbanan
Genom tidigare regeringsbeslut har avsatts medel för en
utbyggnad av Ostkustbanan mellan Stockholm och
Sundsvall. Det är ytterst angeläget att
snabbtågsanpassningen av Ostkustbanan kan ske som
planerat.
Ådalsbanan
Ådalsbanan är en naturlig länk i den planerade
Botniabanan. Den bör därför överföras till
stomjärnvägsnätet. Detta bör riksdagen ge regeringen till
känna.
Nationell väghållningsplan 1994--2003
Sträckan Sundsvall--Haparanda utgör nästan halva
Sverige. Trots det har regeringen endast avsatt medel för
upprustning av tre mil på sträckan under perioden 1997--
2003. Behoven av investeringar är mycket stora av miljö och
säkerhetsskäl. Detta gäller inte minst genomfarten i
Sundsvall och Åsbergstunneln i Örnsköldsvik. Därför bör
riksdagen ge regeringen till känna att medel bör avsättas för
byggande av södra och västra genomfarten i Sundsvall och
Åsbergstunneln i Örnsköldsvik.
Investeringar i länstrafikanläggningar
Trots att bristen i framkomlighet är en av de delvikter
som ingår i fördelningsmodellen för väganslag tvingas vi
konstatera att stora delar av vägnätet i Norrland måste
stängas för tung trafik under flera månader varje år. Den
dåliga vägstandarden i skogslänen hindrar den
skogsindustri, som är ryggraden i Sveriges ekonomi att
utvecklas. Riksdagen bör därför ge regeringen till känna att
det är nödvändigt att en större del av resurserna för
länstrafikanläggningar satsas i skogslänen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att första etappen av
Botniabanan, Örnsköldsvik--Husum, påbörjas och
färdigställs under planperioden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Ådalsbanan snarast bör
överföras till stomjärnvägsnätet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att medel avsätts för byggande av
södra och västra infarterna i Sundsvall och Åsbergstunneln i
Örnsköldsvik,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en större del av resurserna för
länstrafikanläggningar bör satsas i skogslänen.

Stockholm den 14 april 1994

Elvy Söderström (s)

Britta Sundin (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Bo Holmberg (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (8)