med anledning av skr. 2022/23:26 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under helåret 2021 och första halvåret 2022

Motion 2022/23:2303 av Kerstin Lundgren och Anna Lasses (båda C)

av Kerstin Lundgren och Anna Lasses (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpt agerande i Europarådets ministerkommitté mot de länder som återkommande bryter mot Europarådets grundläggande dokument och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (ECHR) domslut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ministerkommittén måste initiera en översyn av Europarådets sanktionssystem för att göra det mer verkningsfullt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under många år har Ryssland inom ramen för Europarådets arbete underminerat de grundläggande värden som byggt institutionerna genom att inte efterleva deras grund­läggande stadgar och dokument, inklusive europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Ministerkommittén har som konsensusstyrd inte förmått agera som den borde utan snarare anpassat sig till Rysslands urholkande av rådets verksamhet, sanktionsverktyg och domsluten i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR).

Ett exempel är hur Ryssland gång efter annan negligerat de domslut som ECHR gett, den yttersta garanten och uttolkaren av europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Navalnyjdomarna är bara ett exempel. Ryssland har hävdat att dess egen nationella rätt står över ECHR, trots att alla medlemmar godkänt ECHR som den yttersta uttolkaren av konventionen. De har därmed öppnat dörren och bildar skola för andra länder att ta efter.

Ett annat exempel är att Ryssland, efter att Europarådet infört sanktioner mot Ryss­land efter den illegala annekteringen av Krim, brutit mot ansvaret för att betala in sin medlemsavgift. De har därmed visat att brott mot inbetalning av medlemsavgiften är ett verktyg för att kräva ändringar i regelverket, vilket också ministerkommittén och Europarådets parlamentariska församling gav efter för. I princip har det inneburit att det enda verktyg som finns kvar är uteslutning. Sanktionsverktyget måste ses över i syfte att återupprättas och åter igen bli verkningsfullt. Detta måste regeringen initiera för att förhindra att andra följer Rysslands exempel.

Vi vet sedan flera år, vilket blivit ytterligare uppenbart för fler efter invasionen av Ukraina 2022, att Ryssland anser att den starkes rätt ska gå före internationella spel­regler, den europeiska säkerhetsordningen samt staters suveränitet och territoriella integritet. Tyvärr har ministerkommittén inom Europarådet, i likhet med FN:s säker­hetsråd, under lång tid inte förmått agera. Europarådets grundläggande roll i den europeiska säkerhetsarkitekturen har därmed underminerats. Det har direkt spelat Ryssland i händerna och underminerat institutionen själv inifrån såväl som europeisk säkerhet i stort.

Det är dags att Europarådets ministerkommitté tidigt och tydligt förmår agera skärpt över tid när länder återkommande bryter mot dess grundläggande stadgar, grund­läggande dokument och domslut. För allas vår säkerhet: Låt inte fler länder komma undan med sådant agerande utan kännbara konsekvenser. 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

Anna Lasses (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-12-15 Bordlagd: 2022-12-20 Granskad: 2022-12-20 Hänvisad: 2022-12-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)