med anledning av skr. 2021/22:62 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2021/22:4307 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny och mer omfattande skrivelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I rubricerad skrivelse ger regeringen sin syn på de åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (serveringslagen) samt sina bedömningar av hur dessa åtgärder har vidtagits.

Regeringen redogör även för de kompensatoriska insatser som riktats mot de branscher som drabbats särskilt hårt av regleringarna samt för Folkhälsomyndighetens syn på lagarnas fortsatta giltighet.

Detta som svar på det tillkännagivande riksdagen ställde till regeringen den 22 september 2021 (bet. 2021/22:SoU3 punkt 1, rskr. 2021/22:1).

Liberalerna har tidigare (motion 2020/21:4107) varit kritiska mot regeringens lätt­vindiga inställning till begränsningar av grundläggande demokratiska rättigheter och lyfter i denna skrivelse ytterligare kritik mot regeringens hantering av pandemin och till den kopplade åtgärder.

Ensidigt perspektiv

Det är bra att regeringen inhämtar expertmyndigheters utlåtanden vid alla lagändringar, särskilt när det gäller lagar som ger möjlighet till så stora inskränkningar i människors frihet som de lagar som berörs här. I praktiken ger lagarna regeringen mandat att, när den så finner nödvändigt, utfärda såväl förbud mot demonstrationsfrihet eller möjlighet för människor att samlas som inskränkningar av näringsfrihet som är så grova att de i vissa branscher kan liknas vid näringsförbud.

Vi har i ovan nämnd motion redovisat alternativ till att förlänga den befintliga lagen som, givet smittläget, torde vara minst lika effektiva för att skydda människors liv och hälsa – utan att inskränka deras medborgerliga och ekonomiska rättigheter.

I den här motionen vill vi lyfta ytterligare kritik mot regeringens förfarande. Det är nämligen mycket anmärkningsvärt att regeringen, trots att den fått kritik såväl inom som utom kammaren, till så stor utsträckning förlitar sig till en enda myndighets åsikter och bedömningar i frågor som påverkar fler samhällsområden än enbart folkhälsan. Det är korrekt att Folkhälsomyndigheten är, och ska vara, en viktig auktoritet på detta område men lika sant är att det varken ingår i myndighetens uppdrag eller kompetens att bedöma lagarnas effekt på vår demokrati och ekonomi. Att regeringen inte inhämtar uppgifter från andra experter eller expertmyndigheter när lagarna så uppenbart påverkar fler områden än bara folkhälsa är anmärkningsvärt.

Liberalerna omber därför regeringen att skyndsamt inkomma med en ny skrivelse där effekter av lagarnas fortsatta giltighet analyseras ur ett mer omfattande perspektiv. Till en sådan skrivelse bör särskilt expertis inhämtas rörande hur lagarna kan anses påverka vår demokrati, vårt näringsliv och samhällsutvecklingen i stort.

Lina Nordquist (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-18 Bordlagd: 2021-11-22 Granskad: 2021-11-22 Hänvisad: 2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)