med anledning av skr. 2021/22:60 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

Motion 2021/22:4323 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska förtydliga Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på information till relevanta aktörer, kommuner och regioner och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa förmånen preventionsersättning som föreslås i SOU 2021:69 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa och förslitningsskador har under de senaste åren ökat. Tyvärr har det preventiva arbetet med att förebygga sjukskrivningar inte varit prioriterat. Riksrevisionen har i rapporten Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning – ett otydligt uppdrag (RiR 2021:19) undersökt Försäkringskassans arbete med den förebyggande sjukpenningen och det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet. Syftet är att arbetstagaren ska få möjlighet att genomgå förebyggande behandlingar för att motverka sjukskrivning eller försämrad arbetsförmåga. Det har tyvärr visat sig att det är stora regionala skillnader i tillämpningen av ersättningarna. Granskningen visar också att många av de som tagit del av de preventiva ersättningarna varit sjukskrivna sedan tidigare, vilket tyder på att dessa ersättningar inte används i det preventiva syfte de är avsedda till. Arbetet med att förebygga sjukskrivningar har också enligt granskningen fått ett litet utrymme inom Försäkringskassan. Vidare har det inte heller varit helt tydligt vem som har huvudmannaskapet som samordnare. Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjukskrivningar har inte uttalats explicit i regleringsbrevet sedan 2013. Granskningen visar också att regelverket i sig kring den förebyggande sjukpenningen har varit problematiskt och bidragit till det låga användandet av ersättningarna i förebyggande syfte.

Sverigedemokraterna ser positivt på de av regeringen genomförda förändringarna på området men är samtidigt av uppfattningen att det inte är tillräckligt och är i senaste laget. Den tillgängliga statistiken på området visar tydligt ett utökat behov av att använda förebyggande ersättningar innan sjukskrivning är ett faktum, men också för att förbättra välmåendet hos de arbetstagare som har fysiskt och psykiskt krävande arbeten. Därför är det av stor vikt att regeringen i regleringsbrevet ytterligare förtydligar och förstärker Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjukskrivning.

Vi ser därför att regeringen skyndsamt bör återkomma med ett förslag på att införa preventionsersättning i enlighet med det som framkommer i utredningen En sjukförsäk­ring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Denna nya form av ersättning har större förutsättningar att användas till just förebyggande insatser innan en sjukskrivning riskerar att bli ett faktum. Regeringen behöver även förtydliga och tillse att Försäkringskassan når ut med information gällande ersättningens regelverk och funktion till aktörer inom hälso- och sjukvården, arbetsgivare, kommuner, regioner och andra relevanta aktörer.

Julia Kronlid (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-24 Granskad: 2021-11-26 Bordlagd: 2021-11-29 Hänvisad: 2021-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)