med anledning av skr. 2021/22:57 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

Motion 2021/22:4339 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se till att Polismyndigheten förbättrar sitt arbete med information till brottsutsatta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta, bl.a. mot bakgrund av tillkännagivanden från riksdagen. I dag är det enbart 34 procent av de brottsutsatta som är nöjda med polisens information kring det egna ärendet. Det är en för låg siffra och en siffra som på sikt riskerar allmänhetens förtroende för rätts­väsendet. Brottsoffer behöver få information om hur polisen arbetar med ärendet, eller så behöver de informeras om varför det inte är möjligt att de blir vidare informerade. En ökad förståelse för polisens arbete hos allmänheten är avgörande för myndighetens långsiktiga förtroende, och förtroende är vidare en förutsättning för ett framgångsrikt polisarbete.

I granskningen framkommer det att informationen som lämnas till brottsoffer ser olika ut och att utbildningen till den som ska informera är för dålig. Det innebär att den är för kort, men också att inte alla som tar emot anmälningar om brott har samma utbildning. Riksrevisionen konstaterar att stödet till medarbetarna inom Polismyndig­heten varken är utförligt, tillgängligt eller situationsanpassat. Det är allvarlig kritik, eftersom det innebär att viktig information kan missas att meddelas till brottsoffer. Det har inte skett tillräckliga utvärderingar av hur brottsofferstödet fungerar, vilket innebär att utvecklingsarbetet blir lidande. Riksrevisionen lämnar fyra rekommendationer till Polismyndigheten, nämligen:

  • Följ regelbundet upp och utvärdera i vilken utsträckning och hur medarbetare informerar brottsutsatta.
  • Utvärdera om medarbetarna har rätt stöd. Anpassa och utveckla stödet till olika kategorier av medarbetares olika förutsättningar.
  • Se över utbildningarna för operatörer på polisens kontaktcenter och för civilanställda receptionister så att de ger medarbetarna goda förutsättningar för att kunna utföra sina informationsuppgifter vid anmälan.
  • Inför rutiner med tydlig ansvarsfördelning som säkerställer att brottsutsatta får den information som de behöver under hela ärendets gång.

Kristdemokraterna menar att regeringen ska se till att detta åtgärdas genom sin styrning av myndigheten, men regeringen meddelar att den inte kommer att vidta några åtgärder, annat än att i efterhand följa upp hur Polismyndigheten agerat. Detta är tyvärr symto­matiskt för hur regeringen agerar. I stället för att handla proaktivt väljer man att vara reaktiv. Det innebär att tid riskerar att gå till spillo, då det ju är Polismyndighetens nuvarande interna styrning som gett upphov till den icke tillfredsställande situation som finns i dag. Regeringen måste ta ansvar för att brottsoffer får den information de har rätt att kräva.

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-12-01 Bordlagd: 2021-12-02 Granskad: 2021-12-02 Hänvisad: 2021-12-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)